పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/293

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

276

శృంగారనైషధము


స్తమాలగహనభంగమాతంగంబులును గనత్కనకరేణుత్రసరేణువిసరపిశంగంబులు నగుపతంగకిరణశృంగంబులు భవనవలభిజాలంబులం దూఱి భ్రమదణుగణాక్రాంతంబులై కుందపరిభ్రమణభ్రాంతి నాపాదించుటయును విభాతలక్ష్మీవిలాసంబు విశ్వనయనోత్సవం బయ్యె; వెండియు.

14


మ.

సలిలాభ్యుక్షణకంబుసంభవరజోజంబాలపాండూభవ
జ్జలజచ్ఛిత్కరపత్త్రభావభజనన్ సంధిల్లి శీతాంశుమం
డల మిప్డస్తమితార్ధబింబ మగుచు న్నక్షత్రశంఖచ్ఛిదా
కలనచ్ఛేకసరోజబాంధవకరాగ్రస్వైరనిష్పీడనన్.

15


చ.

తటుకున నస్తమించెఁ బతిదైన్యముఁ జూడఁగ నోడి తారకా
పటలమునుం ద్రియామయును బాపురే! యింతులవాఁడిపంతముల్!
గటకట! తద్వియోగమునఁ గ్రాగి నశింపఁడ నిష్ఠురాత్ముఁడై
పటికమొకో విధుండు? నడుపట్టుకలంకము నల్లగారయో?

16


ఉ.

నిద్దుర మేలుకొమ్ము రజనీకరవంశవతంస! కుంకుమం
బగ్గినభంగి మింట నదె యామినిచెల్లెలు కాల్యసంధ్య దా
నుద్దియ సేయుచున్నయది యుష్ణమయూఖసుతప్రసూతికిం
బొద్దులు సొచ్చి యున్నయవి పూర్వదిశాసరసీరుహాక్షికిన్.

17


శా.

వైదర్భీహృదయేశ! మేలుకొని నిర్వర్తింపు సంధ్యానవ
ప్రాదుర్భావవిధేయమున్ విధికలాపంబు ముహూర్తంబుో
నాదిత్యుం డిటఁ దోడుసూపుఁ బటురంహఃపిష్టపిష్టకృత
క్ష్మాదిగ్వ్యోమమహాతమోఘ్నము నమోఘంబున్ మయూఖౌఘమున్.

18