పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/294

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

277


శా.

ప్రాతఃకాలము వాయసంబు 'పణినాపత్యోక్తశాస్త్రంబులో
దాతఙ్ స్థానులు చెప్పుఁ డెవ్వి?' యనుచందం బొప్పఁ గౌకౌయనం
జాతుర్యం బలరార నుత్తరము విస్పష్టంబుగాఁ గోకిల
వ్రాతం బిచ్చెఁ దుహీతుహీ యనిగృహారామప్రదేశంబులన్.

19


ఉ.

వారక రాత్రియెల్లఁ బ్రియవల్లభుఁ డైనశశాంకుఁ గూడి యి
చ్ఛారతికేళి జాగరము సల్పినఖిన్నత నొక్కొదీర్ఘికా
కైరవరాజి యిప్డు నిజగర్భనివిష్టమదద్విరేఫఝం
కారమిషంబునం దఱచుగా గుఱువెట్టుచు నిద్రవోయెడిన్.

20


వ.

అని యివ్విధంబునం బ్రభాతకాలవర్ణనంబు సేయువైతాళికుల నాదరించి.

21


మహాస్రగ్ధర.

బలవద్దారిద్ర్యముద్రా
        ప్రకుపితకమలాపాటలాపాంగరోచిః
కలికాసందేహదాన
        క్షమకమలమణిగ్రామజాగ్రన్మయూఖో
జ్జ్వలశుద్ధస్వర్ణభూషా
        సముదయ ముదయత్స్వాంతసంప్రీతి నయ్య
ర్థులకుం బుత్తెంచె భూనా
        థుసతి యుడిగపుందోయజాతాక్షిచేతన్.

22


వ.

అప్పుడు.

23


నలుఁడు ప్రాతఃకాలకృత్యంబులం దీర్చుట

తే.

తనకు నెద్దాన్ని గన్యాప్రదానవేళఁ
యౌతకంబున నిచ్చె నెయ్యంపుమామ