పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

6

శృంగారనైషధము


నమ్మహాప్రథానునిం గృతినాయకుం జేసి నైషధకావ్యంబు దొడంగితిఁ దత్ప్రారంభంబునకు మంగళాచారంబుగాఁ దదీయవంశావతారం బభివర్ణించెద.

18


కృతిపతివంశావతారవర్ణనము

శా.

తోరం బైనతపోవిశేషమున సద్యోజాతవక్త్రంబున
న్గౌరీవల్లభుచేత దీక్షఁ గొనియె న్సప్తర్షులం దొక్కఁడై
తారావీథి నలంకరించెఁ, గనియెం ద్రయ్యర్థసంఘాతమున్,
భారద్వాజమహామునీంద్రుఁ దగదే భక్తిం బ్రశంసింబపఁగన్.

19


ఉ.

ఆమునినాథునన్వయమునం దుదయించెఁ బయఃపయోనిధిన్
యామవతీకళత్రుం డుదయం బయినట్లుగఁ గల్పవృక్షచిం
తామణి కామధేనుసమదాననిరూఢుఁడు విద్విషత్తమ
స్స్తోమదివాకరుండు పెదతూర్కనమంత్రి కులాగ్రగణ్యుఁడై.

20


వ.

తత్సంతానక్రమంబున.

21


మ.

కుటిలారాతివరూథినీధవశిరఃకుట్టాకధాటీషహా
పటహధ్వానవిపాట్యమానదశదిగ్భాగుండు త్రైలోక్యసం
పుటపేటీపరిపూర్ణకీ ర్తిమయకర్పూరప్రకాండుండు శ్రీ
చిటిపెద్దప్రభుఁ డొప్పె విక్రమపురీసింహాసనాధ్యాసియై.

22


క.

ఆచిటిపెద్దప్రభునకు
వాచస్పతిసదృశనీతివైభవలక్ష్మీ
వైచిత్రి కధికవిమలశి
వాచారఘనుండు మామిడన్న జనించెన్.

23


ఉ.

స్వామిహితంబునన్, సమదశాత్రవభంజనశక్తి, బంధుర
క్షామహనీయసంపద, వసంతసమాగమఫుల్లమల్లికా
స్తోమతుషారపాండురయశోగరిమంబున, ధర్మశీలతన్,
మామిడిమంత్రిఁ బోల మఱి మంత్రులు లేరు వసుంధరాస్థలిన్.

24