పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 5


క.

జగము నుతింపఁగఁ జెప్పితి
ప్రెగడయ్యకు నాయనుంగుఁ బెద్దనకుఁ గృతుల్
నిగమార్థసారసంగ్రహ
మగునాయారాధ్యచరిత మాదిగఁ బెక్కుల్.

14


వ.

కావున నాకు నొక్కప్రబంధంబు పుణ్యశ్లోకపురాతనరాజర్షిచరితానుబంధబంధురంబుగా రచియింపు మందును.

15


సీ.

కవిరాజరాజిశేఖరహీనముకుటంబు
        శ్రీహీరకలశాబ్దిశిశిరకరుడు
మామల్లదేవీకుమారరత్నంబు చిం
        తామణిమంత్రచింతనఫలంబు
కవికులాదృష్టాధ్వగమనాధ్వనీనుండు
        కాశ్మీరనృపసభాకమలహేళి
ఖండనగ్రంథసంగ్రంథకర్కశబుద్ధి
        షట్కర్మధర్మైకచక్రవర్తి


తే.

భట్టహర్షుండు ప్రౌఢవాక్పాటవమున
నెద్ది రచియించె బుధలోకహితముపొంటె
నట్టినైషధసత్కావ్య మాంధ్రభాష
ననఘ యొసరింపు నాపేర నంకితముగ.

16


చ.

పనిపడి నారికేళఫలపాకమునం జవి యైనభట్టహ
ర్షునికవితాసుగుంభములు సోమరిపోతులు కొంద ఱయ్య లౌ
నని కొనియాడ నేర రది యట్టిద; లేజవరాలు చెక్కు గీఁ
టిన వస వల్చుబాలకుఁడు డెందమునం గలఁగంగ నేర్చునే?

17


వ.

అని పలికి సబహుమానంబుగాఁ గర్పూరతాంబూలం బొసంగి జంబూనదాంబరాభరణంబులు గట్ట నిచ్చి వీడ్కొలిపిన; నేను