పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

178

శృంగారనైషధము


నెఱింగియు నెఱుంగనిచందంబున భావించుచు బ్రస్తావోచితప్రకారంబునం జతురంతయానధరులం బదండు పదండని యుత్కలాధీశ్వరుం గడచి యసమసమరవిసృమరచమూమదాంధగంధసింధురఘటావమధుశీకరాసారహారినీహారసమయకంపితారాతిహృదయకమలుండును మదవదరిచూడాకురువిందకందళకిరణసందోహసందీపితచరణారవిందుడును గరళకరాళకరవాలధారానికృత్తగళద్రక్తరిపుసుభటనటారబ్ధనాట్యాద్భుతాలోకహృష్టత్రివిష్టపనివాసుండును నగునొక్కరాసుతుం జూపి దేవి! యితండు కీకటాధీశ్వరుం డిమ్మహీపతిపుంగవు నపాంగరంగస్థలలాస్యలంపటంబు లగుకటాక్షవీక్షణంబుల నిరీక్షింపుము.

158


స్రగ్ధర.

లీలం గట్టించె బెక్కుల్నెలవులఁ జెఱువుల్వీఁడుసాంద్రద్రుమాళీ
వ్యాలీఢోపాంతశాంతవ్యథపథికజనస్వాంతముల్ కీర్తిలక్ష్మీ
మూలాంబుల్ నీలనీలాంబుజదళదళనామోదమేదస్విపాథః
కేలీలోలద్విజాలీకృతమధురకలక్రేంక్రియాసంకులంబుల్.

159


మహాస్రగ్ధర.

మహిళాసీమంతముక్తామణి! యితనియశోమండలీపూర్ణరాకా
తుహినాంశుల్ దాడిమై వత్తురు వడిఁ దనపై దొమ్మిగా నంచుఁ జుమ్మీ