పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

179


మహిగోళచ్ఛాయమాయామయగణితకళామాత్రలక్ష్యాంగకుండై
గ్రహవీథిన్ దుర్గవీథిం బ్రభచెడి యొదుఁగున్ రాహురాహుత్తుఁ డోటన్.

160


మహాస్రగ్ధర.

తరుణీ! దామోదరీయోదరకుహరదరీస్థాన మీవిశ్వధాత్రీ
శ్వరుకీర్తుల్ ముంచి పాఱం జటులగతి జగజ్జాలముల్ దేలియాడన్
మురజిన్నాభిప్రణాళీముఖమున ధవళాంభోజ మన్ పేరుగాఁ దా
నెరవై తత్పూర మంతర్నిబిడమయి బహిర్నిర్గమంబున్ భజించున్.

161

వ.

అనిన వినియు ననాదరముద్రాముద్రితం బైనహృదయంబుతో నవ్విద్రుమాధర గీకటాధీశ్వరుం గటాక్షింపకుండిన.

162


పంచనళి

ఉ.

వేసట లేక భీమపృథివీపతినందన యాననాంబుజో
ల్లాసవిరక్తిముద్ర పదిలంబుగఁ గల్గొని యాదినాంతసం
ధ్యాసమయాధిదేవత పితామహుపట్టపుదేవి గీకటుం
బాసి చనన్ దలంచె మఱి పంచనలీమణిమంచవీధికిన్.

188


వ.

అప్పుడు సరస్వతీదేవినిర్దేశంబున యాసధుర్యులు రాజసమాజంబువలనం బాపి భోజరాజకన్యను నిషధరాజపంచకం