పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

174

శృంగారనైషధము


మ.

శరధిప్రోద్ధృతి శింజినీఘటన మాశబ్దగ్రహాకృష్టి యం
బరవీథీగతిలక్ష్యభేద మవనిపాతంబు లక్షింప రా
కరివక్షస్స్థలరంధ్రపంక్త్యనుమితం బౌనాజిరంగంబులం
దరవిందానన! వీనిబాణనికరం బత్యద్భుతప్రౌఢిమన్.

142


మహాస్రగ్ధర.

పతితప్రత్యర్థిపృథ్వీపతిముఖకమలోపాశ్రయమ్లానిభృంగ
ప్రతిబింబాంకంబు లేతత్పదనఖవిధుబింబంబు లీరాజు దాల్చున్
బ్రతివీరప్రాణవాతప్రకరనవసుధాపానపీనంబు నత్య
ద్భుతశౌర్యాడంబరంబున్ భుజభుజగయుగంబున్ మహాసంగరోర్విన్.

143


మ.

హరిదంతద్విపదంతకుంతముల కన్వాదేశ మాశీవిషా
భరణోత్తంససుధాంశురేఖకు ననుప్రాసంబు కైలాసభూ
ధరకూటస్ఫటికోపలప్రతతి కథ్యాహార మిమ్మేదినీ
శ్వరదేవేంద్రుని సాంద్రనిర్మలయశోజాలంబు లీలావతీ!

144


సీ.

ఇతనిహేతి శతఘ్ని నెబ్భంగి నెదిరించు
        నరవీరశతము సంగరములందు?
లక్షభేదనకళాదక్షు నీతని నెట్టు
        లహితయోధులలక్ష లాక్రమించు?
నీక్షణజితపద్ము నితని నేక్రమమున
        విమతపద్మము లంగవింపఁ జాలు?