పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

173


ఉ.

యజ్జలదేవతాస్ఫటికహర్మ్యము శేషుఁడు ముజ్జగంబులున్
మజ్జన మాచరించుఁ బలుమాఱును నెందు యదీయవాఃకణం
బజ్జలజారి యట్టివిమలాద్భుతకీర్తిమహాబ్ధిపూర్తమున్
సజ్జనవర్ణనీయము నొనర్చె నితండు వసుంధరాస్థలిన్.

136


శా.

ఆమోదాశ్రుభరంబు వెల్లిగొన నెట్లాలించుఁ గర్ణంబులన్?
రోమాంచంబు వహించు నేకరణి నీరోమాంకురంబైనమైన్?
భూమీచక్రము పూనియెట్లు దల లూఁపుం బన్నగస్వామి యు
ద్గ్రామప్రౌఢిని వీనికీర్తి ఫణభృత్కాంతామణుల్ పాడఁగన్.

137


ఆ.

అనిన నల్ల నవ్వె నబ్జాయతాక్షియు
నది విరక్తియగుట నాత్మ నెఱిఁగి
యానవాహసమితి నవలోకసంజ్ఞ న
వ్వలికి నరుగఁ బనిచెఁ వాగ్వధూటి.

138


వ.

అచ్చోట వేఱొకరాజుం జూపి యారాజవదనకు రాజీవభవునిదేవి యిట్లనియె.

139


నేపాళరాజు

తే.

ఇతఁడు నేపాళభూపాలుఁ డిగురుఁబోణి!
వీని వీక్షింపు కడకంటివీక్షణమునఁ
బడఁతి! యేతమ్రతాపాగ్నిఁ బడియెనేఁ బ
తంగుఁ డంగీకరించుఁ బతంగవృత్తి.

140


తే.

ఉభయపౌలస్త్యవాసైకయోగ్యములును
నుభయసంధ్యాప్రభాలంక్రియోజ్జ్వలములు
నైనదిగ్భాగములయందు వీనికీర్తి
పద్మలోచన! నృత్యంబు పరిఢవించు.

141