పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

2 శృంగారనైషధము


కోటికిరీటసంఘటితకోమలపాదసరోజుచే జగ
న్నాటకసూత్రుచేతఁ గృతినాథుడు గాంచుఁ జిరాయురున్నతుల్.

3


శా.

జే జే యంచు భజింతు నిష్టఫలసంసిద్ధుల్ మదిం గోరి ని
ర్వ్యాజప్రౌఢకృపావలంబునిఁ గటప్రస్యందిదానాంబునిం
బూజాతత్పరదేవదానవకదంబున్ బాలకేళీకళా
రాజత్కౌతుకరంజితోరగపతిప్రాలంబు హేరంబునిన్.

4


సీ.

సింహాసనము చారుసితపుండరీకంబు
        చెలికత్తె జిలువారుపలుకుఁజిలుక
శృంగారకుసుమంబు చిన్నిచుక్కలరాజు
        పసిఁడికిన్నెరవీణ పలుకుఁదోడు
నలువనెమ్మోముఁదమ్ములు కేళిగృహములు
        తళుకుటద్దంబు సత్కవులమనసు
వేదాదివిద్యలు విహరణస్థలములు
        చక్కనిరాయంచ యెక్కిరింత


తే.

యెపుడు నేదేవి కాదేవి యిందుకుంద
చంద్రచందనమందారసారవర్ణ
శారదాదేవి మామకస్వాంతవీథి
నిండువేడుక విహరించుచుండుఁ గాత.

5


వ.

అని యిష్టదేవతాప్రార్థనంబు చేసి.

6

ఆదికవిస్తుతి

సీ.

వ్యాసవాల్మీకిసంయమివాక్సుధాంభోధి
        లోలోర్మిపంక్తుల నోలలాడి
భట్టబాణముయూరభారతీసందర్భ
        సౌభాగ్యగరిమంబు సంగ్రహించి