పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 3


భాససౌమిల్లిక ప్రతిభాసమున్మేష
        హేలావిశేషంబు నిచ్చగించి
మాఘభావవివచోమకరందనిష్యంద
        మాధుర్యమునకు సమ్మదము నొంది


తే.

కాళిదాసు మనంబులోఁ గాంచి మ్రొక్కి
రాజశేఖరుఁ గవిరాజు బ్రస్తుతించి
ధీరమతి నన్నపార్యునిఁ దిక్కయజ్వ
శంభుదాసునిఁ గర మర్థి సన్నుతించి.

7


వ.

నవరసభావానుబంధబంధురంబుగా నొక్క ప్రబంధంబు నిర్మింప దలంచి కౌతూహలాధీనమానసుండ నై తన్మహాప్రబంధప్రారంభంబునకుం దగినపుణ్యశ్లోకపురాతనమహారాజచరిత్రం బెయ్యది యొకో యని వితర్కించుచున్న సమయంబున.

8

కృతిపతిప్రశంస

సీ.

తనకృపాణము సముద్ధతవైరిశుద్ధాంత
        తాటంకముల కెగ్గుఁ దలఁచుచుండఁ
దనబాహుపీఠంబు ధరణిభృత్కమఠాహి
        సామజంబులకు విశ్రాంతి యొసఁగఁ
దనకీర్తినర్తకి ఘనతరబ్రహ్మాండ
        భవనభూముల గొండ్లిఁ బరిఢవిల్లఁ
దనదానమహిను సంతానచింతారత్న
        జీమూతసురభుల సిగ్గుపఱుప


తే.

బరఁగు శ్రీవేమమండలేశ్వరునిమంత్రి
యహితదుర్మంత్రివదనముద్రావతార