పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

144

శృంగారనైషధము


నేన దన్తాత్మనా తర్కతన్త్రేణ కామవ్యభిఖ్యాంముఖే ఖ్యాపయన్తీం, ధ్రువం దేవి! వన్దేతమాం త్వామహమ్. ద్రుహిణగృహిణి! మత్స్యపదాదిసంలక్షితం పాణిపద్మం త్వదీయం పురాణం, శిరస్తావకం నిర్మలం ధర్మశాస్త్రం, దలాభ్యాం భ్రువావోం క్రియామన్త్ర రాజస్య, తద్బిన్దునాచిత్రకం ఫాలభాగేతదర్ధేన్దునా తే విరిఞ్చిర్విపఞ్చీకలక్వాణనాకోణచాపం ప్రణిన్యే స్వయమ్. భవతు మమ సదా శుభం భారతి! త్వత్ప్రసాదాదసాధారణాతృత్కృపాధారభూతం ప్రభూతమ్. నమస్సోమసిద్ధాన్తకాన్తాననాయై, నమశ్శూన్య వాదాత్మ మధ్యాన్వితాయై! సువిజ్ఞానసామస్త్యహృత్పఙ్కజాయై, నమస్తే౽స్తు సాకారతాసిద్ధిభూమ్నే, నమస్తే౽స్తు కైవల్యకల్యాణసీమ్నే, నమస్సర్వగీర్వాణచూడామణిశ్రేణిశోణ ప్రభాజాలబాలాతపన్మేరపాదామ్బుజాయై, నమస్తే శరణ్యే, నమస్తే వరేణ్యే, నమశ్శర్మదాయై, నమశ్శాశ్వతాయై, నమో విశ్రుతాయై, నమశ్శారదాయై, నమస్తే నమస్తే నమః.

138


వ.

అని ప్రస్తుతించిన.

139


సరస్వతీసాక్షాత్కారము

మ.

జగతీనాథుని ముందట న్నిలిచె సాక్షాత్కారముం బొంది యా
జగదేకస్తవనీయ శారద శరచ్చంద్రాతపాలోకము
న్నగవుం దేటయు దివ్యదేహరుచియున్ సమ్మేళనం బొంది చె
ల్వగుచుండన్ గరుణాపరాయణత నయ్యాస్థానమధ్యంబునన్.

140


ఆశ్వాసాంతము

శా.

లాటీచిత్తసరోమరాళ! కుకురీలావణ్యలోలాత్మ! క
ర్ణాటీనృత్త్యకళావిలోకనసమారంభప్రియంభావుకా!