పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


کیے D% ۔ ہم می۔ సమిష్ట క్రేవు మే శగణ్యము. లకు నారి అభిలషితములను పూర్తిగా ఇచ్చి వారిని సుముఖం చేసుకుని వారిని K + డా" సమ్బికే మగంగంలోకి గొనినచ్చి యూరపు శాంతిని "కాపాడడము గుయస లక్యము. 0?కా ఆదర్శము వు హత్తరమైనది. లోకం అంతా అభినందించదగి నది, గ్రౌని సాంత్వసనీతిలో ఇతనికి విజయ) ఎంత సరసగా సిస్తుందనే సమస్యవిూద ఎంతో చర్చ బయలుదేరింది. నియంత్రల రాజ్యతృష్ణను ఇతడు నిజం గా తృప్తిపరచగలడా ? ఇందుకు అవసరమైన త్యాగాలకు బ్రిటను ఒప్పకుంటుందా ? ఇతర దేశాలు సమ్మతిస్తాయా eうま。 ప్రశ్నలకు ముగిద) ముంగు సనూ ధానం దొరుకుతుంది. ఆరంభంలో నే చేున్ మn్నతికి మధ్యధగాసముదంలో విషమ సమస్య ఎదుర్కు-న్నది. ఓడ దొTOK లKుంూక్ష9 జలాంతర్గాములలో వచ్చి పడవలను ముంచి వెయ్యడం సాగించింది. ఈ పవూదం ముదిరిపోవడం చూసి బిటనుఫాన్సులు తీవచర్య తీసుకోడానికి నిశ్చ oు o-చాయి. నియూ కౌ ( Nyon ) సనూo వేన్దagy* మధ్యధరా సముద్రమునంగు నౌకా గస్త్రీ ఏర్పాటు చెయ్యాలని ని Oయింపబడింది. ఇటలీ దీనికి చెంద గ్రీం ఒప్పలేదు కాని తరువాత అభిప్రాయం మార్చుకుంది. దొంగల భయn నిశ్శేషంగా పోయింది. చేంజ్సన్ గారికి ముస్సోలినీమినాద సగభిపాయం 8 έ)λοδ. నియంతలతో* సఖ్యబంధములు వృచేసుకుం సే యూంగ్ర పులో యుద్ధభయం తొలగించి శా తి చట్రమును గట్టిచేయ వచ్చునని పేంబళ్లీన్ విశ్వసించాడుగదా ! ਾਂ పభువర్గం తోను, ముస్సోలినీతోను ముఖాముఖ సంపతి వారి C「3