పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


で5○。 పపంచయుద్ధమా? దింలో యథాస్థితిని తలకిందు చేయకుండా ఉండడానికి ముస్సోలినీ అంగీకరించాడు. బిటను ఆయుధ పునర్నిర్మాణో ద్యమంలో తలములుకగా దిగి ఉంది. బ్రిటను తన అసహ-రీయ ಸ್ಥಿತಿ అన, బహ్మాండమైన ఆయుధనిర్మాణం పూనుకుంది. కొద్ది సంవత్సరాల్లో దేశరకు,ణకోసం ౧, XOం,COం,OOం పౌండ్గఖర్చుపెట్టాలని బ్రిటిషు ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. బ్రిటను యొక్క_ సంరంభం చూసి నియంతలు తవు దుడుకు చేతలను సరిదిద్దుకొంటారని $Oతవుంది బాల పొయంగా ఉహించారు. హిట్లరు లో కాన్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచుతూ ఒకి పకటన చేశాడు. “ఫ్రాన్సుకూ జర్మనీకి వివాదం కలిగించవలసిన అంశములు నా మనుష్యఋక్ గోచరించను. さ3-6で5()う3 ಪಶ್ದಿ యముల విూద మాకెట్టి దురుశము లేదు. కావలిస్తే ఈ రాజ్యాలను తట్యదేశాలుగా పరిగణిస్తామని హామిగా ఇవ్వ డానికి జనీ సింగాఉంది.” ఈ లోపులో బాల్డ్వికాగారు ప్రధాని పదవికి రాజీనామా ఇచ్చాడు. నెవిలీ చేంబస్ గారు o-ge లో ప సై" ని అ యాగా డు ఇ క్క డ §oot.) రెడు సంవత్సరాల దాకా యూరపు రాజకీయాలు ত০ত ০333 అధ్వాన్నంలో దిగబడిఏ"లనూయి. ఈ పమాద కాలము ఛేంబ కౌ నాయకంగా గడిచిపోయింది. నేంు క్రా శాంతిపియుడు శాంతియు డేకాదు. ఢాం త్రి సంపాదనకై తాను 6 నిరంతర పర్యటనశీలుడను" అని అతడు చెప్పకున్నాడు. -ఈ పర్యటననుక్క- పి) సా ద పరి ? "వుము త్వరలోనే తెలయు గలదు. చేంబ్నస్ గారు తిన నీతిని ఎవీస్ మెంటు (సాంత్వ నము) అని నామకరణం చేశాడు. అనగా నియంత రాజ్యా JT.9)