పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"Rer పపంచయుద్ధమా? ప్రభుత్వాలన్నీ రష్వామివాద కత్తి కట్టవచ్చును,” అని చర్చిలు అన్నాడు. కాని బిటిషుప్రభుత్వమునకు ఈ వాదం రుచించ లేదు. వారింకా నియంతలను సమాధానపరచవచ్చుననే విశ్వాస మును వీడ లేదు. బిటనుఫాన్సుల అస్థిత్వమును చూచి యూరపులోని చిన్న జాతుల వారు తమ తమ క్షేమంకోసము రోమ్-బెర్లికాలతో సఖ్యపడడమే మంచిదని తలుస్తున్నాస. అందుకు యుగోసావియా- దారితీసి ది. యుగోసావియా కౌన్సిలు esses?oras-es(Stoyadinovitěh)•* .ఆక్సిస్ పభుత్వాల్హో సఖ్యపడడానికి పాకులాడాడు نام نکاح نبع బౌల్క-క్రా ఎంటింటేని లెక్క సేయక, యుగోస్లావియా బల్గేరి యాతో మైత్ పాటించింది. ఇది బాల్కను శ్రీమానికి ఒక మొట్టి కాయ. అప్డే ఇతడు ఇటలీతో కూడా ౧-32 లో చెలిమి చేసుకున్నాడు. యుగోస్లావియా స్వతంత ੋ੦ੇ ‘ਾ0% నీతిని అవలంబించదని ఇటలీతో ఒప్పకున్నాడు. రుమేనియాలో టిటు లెస్టూ (Titulescu) మంత్రి ఉన్నంత కాలమూ జా త్రి సమితి విధానము నందు ఆదరము ఉండేది. కాని ఆక్సిస్ వారి మైతిని సంపాదించుకోడానికి రుమేనియా రాజు కైరోలు కూడా ఉత్సు కుడైయున్నాడు. అందుచేత ఆయన టిటు లెస్టును పచ్చ బ్రొr నుంచి తప్పించి వేశాడు. పోలం గ్గు బహి- రంగం గా నే జర్మనీపై అభివూనం చూపిస్తూంది. తూర్పులో కర్నోకు పోలండు అంగీక రించ లేదు. పెగా గ్రు మేనియా పోలండులు రహస్యంగా ఒక ఏర్పాటుచేసుకున్నాయి. జెకొస్లోవేకియావిూద జర్మనీ పడి నట్లయితే రష్యా సేనలు జెక్కుల సహాయానికి సైన్యాలు 2ూ