పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


-్కr పపంచయుద్ధమా 2 (t పట్టడానికి,_నానాజాతి_స్తమితి పూర్తిగా_నిర్వీర్వం_అవడానికి క్షారణం ుంచి మంత్రి లావల్ . లా నల్" నుంచి బుకుశలత కల నాడే. కాని ఆతనికి ఆదర్శపాయమైన విధానములందు నమ్మకము లేదు. ఆతడు యధార్థ వాది. కవు ) గా అతనికి డెమోకాటిక్ (పజాపభుత్వ) విధానముమి-ద విశ్వాసం తగ్గిపో బొచ్చింది. నానాజాతిసమితి సేరుకు వూత సొగసుగా eたので。 సంస్టయని @న్హోని ఉద్దేశము. లో ధర్మం ఎరగని ఎనరో ఆదర్శనాదులు నిర్మించిన న్యర్థసమాజము అని విశ్వాసము. ఆ) డుచేత ఫెంచి ఫ్ డిగ్గా X స్టీ త్రిని యథా ಸ್ಥಿತಿ ఆన కూలంగా నడపాలని లా వెల్ యొక్క తలపు. ఏమి సిగా తన స్థానము ? జర్మనీ బలవంత నె)న జాన్రీ క్రనుక జర్మనీలో سسسسساG ·ණ්ෆු 3 م.ه కడ C స “སྐ, علي い* 豊。 Q تسمیه న 2 ته ボ సఖ్యపడడం -ఈ సఖ్యతికు అగు వసూ ్నదేమిటి చిన్న చిన్న రాజ్యాలకు సాన్స ఇచ్చిన స౧గ కు 'హ- విూం. క్ర బాధ్యతలను ఉపసంహరించుకొని ఇటలీ జర్మనీలతో మైతి చేసుకొ* నక్ష వేు ఫాన్సు క్షేవూనికి మార్గము అని లావల్ ఊహించాడు. లీగు విూద ఆతనికి అవిశ్వాసం గనుక ং)ks వి నా నమును పట్టుకొమ్మమైన బ్రిటన విూద కూడా అవిశ్వా సo కలిగింది, ఇన్ని సంవత్సరములు (ఫాన్సు ప్రభుత్వము, జాతి సమితి వి ధారి నమును, దాని ఛాయలో అంతర్జాతీయ శాంతిని కాపాడే సూతమును ఆదరించింది. సమిష్టి క్షేవు DUST 55533 SFS (Collective Security) పధాన వక్తగా 克の టూవచ్చిన ఫాన్సు పభుత్వము బ్రూం నల నాయకత్వం కింద హఠాత్తుగా స కొట్టింది. ఎవరికివా రే-యమునాతీరే ? €3 అన్నట్టు ఎవరి పయోజనములనుబట్టి వాస సంధిపతాలు Cr) o.O ستا كح