పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లీగుకు అగ్నిపక. "هتيم 總 g اسلام عمر عبہ బ్రా వ"గ్రాన్గం ల)nచి౧, స్పె) సహ- గు సూతం ఆ) కంప سامحه ۹ سسO బడ లేదు గను జర్మనీ క్షి . సగా వలన ప°నూ చ) ੇ ੪੦ ノ ععم سها బ్రో లోపల - - స , పినా డు. "స్సు పూర్వమిత్రము

്റ . ు*ు O క్షకు గ్ర ఫామ్తో ఇనాసన క్షిగ , నుక ఈ స నలన

ry & ) ఫె న్సుపై వైముఖ్న క)గిది. )2 سحس () مسس O أح ) ト イすいー → "? --- .حبسS .. كتابه م" జననీ బలన, నైుస ద్వేగా తయారవడn ; ) సె الح } 9 سسQ \ల్కను రాష్ట్రా భయం బయలుదేరింగి. OF Yలో o, ) f 2 of * سیم گ యు గోసా విలనగా , /Ν ν' , వేుచి (నూ &ပ့် ....ex) § {\?, Cുന്ന \

      • 1 ہبہ۔بہت -- ہے۔ & --p ്. * 2Teo,_E - No Eo-oo (Balkan entente) ay" ex:6o సఖ్యతా"

گیسه نما పత్రమును సంతకు చేసుకున్నారు. అన్యోన్య సరిహద్దులను (s Q) 2. ( . ) (N. "هیبی ممي امبر * مناره حساسیت గ్రా పాప కొడ , భౌe్క_ను గా స్ట్రాలమి"ద ఇతరులు గ రాం 8.) o عمری یا بامیه هم S--- كمه كه د "-אי יזר" S t- 9- جیری __ ’’* కచుని -C) 2」へびリ ఝ ) గ సహ- CSకు ~) చేసుకోవడగా, ఏ r نفسه گیرند هير هاير. Sيبيسه “ sa ^ 4 ی ఒక్కి_'" : డా to శ్యాకి ము 7ు 3 °ల్క_ క్రాలకు 21న ఉన్న "তার"ত" ১৪১' ৩০ పతింపులు చెయ్యకూడ దోు చెయ్యవలసి ) لام g 2 వ సే సలు గురు గూడ్సలు గ్రుగొని ఏక క0గ0త్ర (" వ్వవహ 2 (گسس రిసాలి. ) S(నూ విూద ఒక కన్న (soచడ౧ వారి ఉదేు. { / ( ) ౧F_ం నాటి సథి సతాలను తిరగవెయ్యాలని స్టోరి శ్రీ C) & ہیے ബ ബ- ബ జాతుగ్గా-6 బనేర్రెలనూ ఒకి '. ఇటీవల ఫెంచి విదేూox్చత్తి CYつ ^تحم (T) es మునుపటి స లె గాగా గ్ర జర్మని ఇులిలను శపి పరచే ఉద్యేశ్రో* لمC نالسس۔ & నడనడం సి `ಟ್ಟಿ బౌల్క_ను ప్రభుతా లు భయాన్జంకితము (నూరి oు. నీ (నుంతలను త సరచడంలో ○ చిన్న రాజ్యాలన, ఎ్కడ ఎరగా సారవేస్తారో అని నారు సవ్యంగానే న్జంకించాంు. حمس. .S عیب. ఈ సమయంలో అంతె గా తియు పరిస్థితులు తప్పలోన o “i سیبیمه البتها ご >。