పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


“ੋ੦ੀ` పపంచయుద్ధమా?

  • I

ఆ పార నెు న ముడి నసులు ససె యి అవు లౌయి. {{్చ O- سسسهD ുന്ന * '4' 'i 愛y"*○○S。ぷTぶ、下た3Q2)e)○守oö。 హష్ట లెని వూసనసప_ سسO イ & トイ دیے ہ_r -گیا c ༩ལག་ལག་ محسیعتعبین >< \・ぐ 5 to r s 6法○○・ ఇట్టి రష్యాను ఫ్రాన్సద గ్గరకు స్పgr y' నే o తప్పక తీసుకుంుంది. 「天3os &3 స్కె" సంధివిధానము)ను పునరనితం చెయ్వూలనే జర్మనలు లేక ' గేగు. కావున ులు S C شني O. రష్యాను ముందు తానే కూడsట్టుకోడ నుంచి డని ఫాన్సు గుర్తించింది. ఫ్రాన్సమితములైన లిల్ ఎం . (Little ent.onte) గ్రాజ్చా లకు గ్రసాూQ అవసర సేన సహ- యుగా చెయ్య S $ Cحسس & గలదు. కాని అప్పటి ఫెంచి వుంతి లావల్ (Laval) గారికి ఫ్రాంకో-సోవియటు స౧ధియందు ఎక్కువ ఉత్సాహము లేదు. పొగగుజాతియైన జర్మనీలోనే సఖ్యపడడం ఫాన్సు కెనూనికి ( -سسO అవసరమని వారి ఉద్దేశము. రష్వాతో సఖ్వపడి జ్మనీకి C Š S \ ఆ గ హ వస్తుందేమో అని ఆతడు న్గ O క్షిగా వాసు. అందుచేత ఫాంకో-సోవియటు సంధిని నాముకి 3 అంగీక్ష రిస్తున్నా దానిలో ముఖ్యమైన షరతులు చొరకు ౧డా చేశాడు. ౧F-87 లో ఫాం కో-సోవియటు సంధిని సంత కచేశారు. { } 8 . ^ Crト § عمت٬همی ーャo Cーく、 窓)23Cアマo జర్మసి గౌష్ట్యాన్ని అరికట్టాలంటే రష్యా, ున్సా ప్రభుత్వాలు సైనిక సంప్రతింపులు వెంటనే ఆరంభించాలని రష్యా సూచించింది, లావల్ మంత్రికి ఇది బొత్తిగా ఇష్టం లేదు. సదరు సంధి వలన ఫెంచి సైన్యము సోవియటు వారి పయోజనాలకు ఉపయోగించే ఉద్దేశము లేదు" అన్నాడు. Q కావున ఫ్రాంకో-సోవియటు సంధివలన కలుగవలసిన లాభn కలగ లేదు సరికదా నష్టంకూడా కలిగింది. కమ్యూనిస్టులతో ఫాన్సు సఖ్యపడిందని తిట్టిపొయ్యడానికి హిట్లుకు మంచి ピご