పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


でうo。 ప్రపంచయు వనూ? (to తవు నిస్సహాయత్వమునకు ట్రాగాంగిపోయూ రు. చేంబళ్లేన్ పధాని శాంతిని కాపాడి హిట్లరువద్ద ఒక కాగితం సంపాదించాడు. దీని పయోజనం ఏమిటం లేు. జర్మనీ బిటను నడుము "యుధ్ధం ఉండకూడదు' అని వీరు భయులూ, వాసుకున్నారు. -డ్ర -గ్రాగి తం పుచ్చుకొని చేంబస్ గా టను చేరేసరికి పజల ఆనందము నకు మేర లేదు. ప్వూం విజయరధం ఎక్కి-వచ్చిన సీజరుకు కూడా ఇంత ఆతిథ్యం 。こたくささや。 యుద్ధభయం గడిచిపోయిందికదా ఆుని అవూయుక పజలు ఆనంద బాష్ప ములు కురిపించారు. ‘‘ ఇక వునతర లో యభయం లేదు" అవి గంభీరంగా చేంబర్లేన్ ఉపన్యసిస్తూ హిట్లరు ఇచ్చిన "కాగితాన్ని పదర్శించాడు. అక్కడ హిట్లరు ఒక్క- గుడు పేలకుండా చెకోస్లో వేకియాను చీల్చి చెండాడగలిగినందులకు విపరీతంగా సంతో పించాడు. ఆతనికి అపారమైన లా ) కలిగింది. జెక్కుల ఆత్మరకణ సాధనాలైన దు లు తి నక్ వన్డ n అయాయి. అందుచేత జెక్కు_లింక పక్కలో బల్లెంలాగ ఉ౧డ జాలరు. రైల్వేలు జర్మనీ వO అయాయి. వారి బొగ్గు رع سون هك يَة గనులలో సగానికి మించి జర్మనీ పాలబడ్డాయి. "رن ـوا نكتة 7,"o 2ॐ పరిశమలో నూటికి >> వంతులున్నూ, నేత పరి స్ట్రమలో నూటికి 8 - వంతులున్నూ, జెక్కు-పారిశాస్త్రిమిక పజిల్లో మూడవవంతున్నూ జర్మనీకి వశం అయిపోయూు యి. ఇంకేముంది? శిక్కుల వెన్నెముక విరిగిపోయింది. వారింక లేవ లేరు. బిటను ఫ్రాన్సుల భయగస్తతచేతనైతేనేమి, వారి అంధ పాయమైన నీతి చేతనైతేనేమి తూర్పు యూరపులో co○ご