పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

31


క.

వాలాయం బగు భక్తిని
నాలుకతుద మమ్ముఁ బొగడు నామాంకధరుల్
సాలోక్యముక్తిఁ బొందుదు
రాలస్యవిహీను లగుచు నతిరభసమునన్.

148


శా.

ఏ కాలంబును మమ్ముఁ గూర్చి ఫలమం దెందున్ విరక్తాత్ము లై
లోకాచారము లైన కర్మముల నాలోకించి తత్కర్మముల్
సేకూరన్ వెస నాచరించు సుజనుల్ శృంగారపుణ్యాత్ము లై
సాకారం బను ముక్తిఁ బొందుదురు రాజత్పంకజాంతర్భవా!

149


శా.

కామక్రోధమదాదులం గెలిచి దుష్కర్మక్రియాశూన్యు లై
ప్రేమన్ వహ్నిజలాదులం దొనర మత్ప్రీత్యర్థమై వేడ్కతో
ధీమంతుల్ మముఁ బూజసేసి గతసందీప్తాంగు లై మాన్యు లై
సామీప్యం బను ముక్తిఁ జెందుదురు భాస్వన్మూర్తిసంపన్ను లై.

150


సీ.

అనయంబు మన్నామ మాత్మలో దలఁచుచు
        సత్యంబు వదలక సాధువృత్తిఁ
దిరుగుచు దానంబు దీనార్థితతులకు
        నొసఁగుచు నత్యాశ నొదుగువడక
సంతుష్టి నొందుచు శాంతు లై సర్వంబు
        మునుకొని మద్రూప మని యెఱింగి
పలుద్రోవ వీక్షించి భావంబులోపల
        సందియంబుల నొంది చౌకపడక
గురుముఖంబున సద్భక్తిఁ గుదురుపఱిచి
ధ్యానయోగప్రబలు లైన యట్టిజనులు
జలము జలరాశిలోపలఁ గలయునట్లు
తెలివి సాయుజ్యముక్తి నన్ గలయువారు.

151


సీ.

యజ్ఞాదినిత్యకర్మాచారవిధియును
        దానంబు సత్యంబు దమము శమము
దేవతాభజనంబు తీర్థజలస్నాన
        మాత్మశుద్ధియు నింద్రియముల గెలుచు