పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

32

ప్రథమాశ్వాసము


టనృతంబు విడుచుట హర్షంబు నొందుట
        చేరి సజ్జననిందఁ జేయకుంట
గోవిప్రభక్తిసంభావితుం డగుచుంట
        సర్వసమత్వంబు జరుపుచుంట
తఱచుగను వేడ్క లొదప మత్కథలు వినుట
క్రోధభయము లణంగంగఁ గుదియఁ దిగుచు
టప్రయాససంప్రాప్తవ్య మందుకొనుట
కణఁకతో విను సుజ్ఞానకారణములు.

152


గీ.

ఈ జగం బెల్ల మిథ్యగా నెఱిఁగికొనుట
జ్ఞాన మన నొప్పు నట్టి సుజ్ఞానగమ్య
మైనవస్తువ యని నన్ను నాత్మఁ దెలియుఁ
బుణ్యమతు లెల్ల మత్పురిం బొందువారు.

153


క.

నీ వఖిలభువనములకును
బావనుఁడవు మత్కృపావిభాసితుఁడవు నే
నీవని బెరయం దొణఁగితి
నీవాక్యములన్ బరిగ్రహింపుము తనయా!

154


క.

రంగేశ! రంగసంగత
రంగప్రియ! రంగరాజ! రంగవిహారా!
రంగాధినాయక! శ్రీ
రంగాధిప! రంగనిలయ! రంగావాసా!

155


మాలినీవృత్తము.

కరధృతదరచక్రా! ఖండితారాతిచక్రా!
సురవినుతచరిత్రా! శోభితశ్రీకళత్రా!
దురితతిమిరమిత్రా!ధూసితారాతిగాత్రా!
పరిహృతఖలజాతా! భాగ్యవత్పారిజాతా!

156

గద్య
ఇది శ్రీహనుమత్కటాక్షలబ్దవరప్రసాద సహజసారస్వతచంద్ర
నామాంక రామవిద్వన్మణికుమా రాష్టఘంటావధానపరమే
శ్వర హరిభట్టారకవిరచితం బైన మత్స్యపురాణ
ఖండం బగు విష్ణుధర్మోత్తరంబునందుఁ
బ్రథమాశ్వాసము