పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

150

మత్స్యపురాణము


సంకల్పవికల్పసముదాయాదిగుణసమేతంబై లోచనగ్రాహ్యం బగు నీ
విశ్వంబున గుణద్రవ్యక్రియావత్స్వరూపంబున శబ్దమాత్రభేదస్వరూపగతుం
డవై తిలగతం బగు తైలంబుచందంబున వృద్ధిశూన్యుండవై వర్తించుచు
సర్వజీవాంతఃకరణగతుండ వై తద్వ్యాపారంబు లెఱింగి నిశ్చలనిజపాద
భక్తిసమేతులైన మహాత్ములకు సాయుజ్యంబుఁ గృప సేయుదువు; పరమ
పురుషా! నీవు దయాపరిపూర్ణుండ వగుటం జేసి లోకానుగ్రహార్థంబు బోధ్య
బోధకభాగవతుండ వై ప్రాణిసమూహంబులను గర్మజ్ఞానాచరణరూపంబు
న సాయుజ్యంటు నొందింతుపు; సకలపరిపూర్ణరూప! భవద్గుణంబులు
వర్ణింప బ్రహ్మాదులకైనను మనోవాగ్గోచరంబులు కావు. అట్లయినచో నస్మదా
దులు మీదివ్యపౌరుషంబులు వర్ణింపఁగలరే యని పల్కి నారదుం డిట్లనియె.

102


సీ.

శైలంబులందుఁ గాంచనమహీభ్రం బన
        జలధులందున దుగ్ధజలధి యనఁగ
ఫణిసంఘములయందుఁ బన్నగేశ్వరుఁ డన
        మణులందుఁ గౌస్తుభమణి యనంగ
దేవతాపతులందు దివిజనాథుం డన
        నరులయందున మహీసురుఁ డనంగ
సర్వవేదములందు సామవేదం బనఁ
        గర్మంబులందు యాగం బనంగ
దినములందున శ్రీవిష్ణుదిన మనంగ
నఖిలభూతచయంబులం దనల మనఁగ
వస్తువులయందు ఘనమైన వస్తురూప
మునఁ బ్రవర్తింతు వీరీతి వనజనయన.

103


గీ.

పలుచనై యొక్కరోమకూపంబులోన
నుండు మీదేహమునను బ్రహ్మాండకోట్లు
తలఁపనైన నశక్యమై తనరుచోట
వచనముల మిమ్ముఁ బొగడంగ నుచిత మగునె.

104


శా.

వైగుణ్యంబులు పెక్కు గల్గినను దేవా భూసురుల్ భక్తిచే
భోగాంతశ్శయనుండ వైన నిను సంపూర్ణాత్ము లై కొల్చి య