పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

113


గీ.

సిరుల నీయఁజాలి చిరకాలసంప్రాప్త
కలుషచయము నణఁపఁగలిగినట్టి
పుండరీకనయనుఁ డుండఁగఁ గుమతులు
పతితు లగుదు రన్యమతముఁ దగిలి.

104


సీ.

చింతనీయములందుఁ జింతింపఁదగు విష్ణు
        మంగళనామంబు మానవేంద్ర
దర్శనీయములందు దర్శింపఁదగు పంక
        జాక్షుని చరరూప మవనినాథ
శ్రవ్యంబులం దతిశ్రవ్యంబు లక్ష్మీశు
        సద్గుణజాలంబు జనవరేణ్య
వర్ణనీయములందు వర్ణ్యముల్ చక్రాంక
        పౌరుషంబులు రాజపద్మమిత్ర
యట్లు గావున వేదవేదాంతనిలయుఁ
డగు తదంభోజనాభుని ననుదినంబు
సర్వగతుఁడుగఁ దలఁచి నిస్సంశయమున
వినుతి సేయంగవలయు నుర్వీతలేశ.

105


సీ.

రక్తమాంసాస్థిచర్మావృతం బైనట్టి
        తను వనిత్యం బని తలఁపవలయు
స్వప్నరూపం బైన సంసౌరసౌఖ్యంబు
        మెఱపుచందం బని మెలగవలయు
బహుళపుత్త్రాదిసంపదలెల్ల ఘనదుఃఖ
        హేతువులని యాత్మ నెఱుఁగవలయు
సంభవస్థితివినాశములు దేహమునకు
        నిత్యంబు లని బుద్ధి నిలుపవలయు
జంగమస్థావరాదిప్రశస్తవిశ్వ
విభుఁడె దేవత యనుచు సేవింపవలయు
నంబుజాక్షుండె ముక్తిదాయకుఁ డఁటంచుఁ
దేఱుకొన నిట్టివివరముల్ దెలియవలయు.

105