పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము 53

గీ. శిష్టమునిలోకవిబుధాభిసేవ్యమైన, యిమ్మహాతీర్థము శక్తి నేమి చెప్ప
వానిపైఁ బాఱివెడలెడు వాయువేనిఁ, జీమకైనను గైవల్యసీమ నొసఁగు. 67

వ. అని దక్షారామమాహాత్మ్యంబు వర్ణించుచుఁ బ్రదక్షిఁణక్రమంబున భీమేశ్వరుదివ్యమందిరంబు వలపలించి సప్తగోదావరంబునకు డిగ్గి కృతస్నానులై రప్పుడు సాత్యవతేయుండు కుంభసంభవు కిట్లనియె. 68

తే. ద్వాదశక్షేత్రశివలింగదర్శనంబు, మొదలఁ జేయంగవలయుట ముఖ్యపక్ష
మానతీఁదగు నాకు నీవానుపూర్వి, శంభులింగంబు లవి యెవ్వి కుంభజన్మ. 69

క. ఇటమున్న దక్షవాటీ, కటకంబునయందు బెద్దకాలంబు వసిం
చుటఁ దీర్థంబులు నీకున్, ఘటసంభవ యాడినవియె కావె తలంపన్. 70

వ. అసిన వీని యగస్త్యుండు సాత్యవతేయున కిట్లనియె. 71

తే. పూర్వజన్మకృతంబైన పుణ్యరాశి, పాకదశఁ బొందు నెప్పు డప్పాటఁగాని
సకలసంసారదురితనిస్తారమైన, శివకథాగోష్ఠి చెవులకుఁ జెలువుగాదు. 72

వ. అని పలికి సత్యవతీసూనునకుఁ గుమారవక్త్రంబునఁ దాను విన్నప్రకారంబున మైత్రావరుణుండు ద్వాదశతీర్థమాహాత్మ్యంబు నిట్లని చెప్పందొడంగె. 73

సీ. ఇంద్రేశతీర్థంబు ఋషిసమాకీర్ణంబు, సిద్ధేశ్వరము సర్వసిద్ధికరము
యోగీశతీర్థంబు యోగలక్ష్మీదాయి, కాలేశ్వరము భక్తకల్పతరువు
శమనేశతీర్థంబు శాంతిదాంతవిధాయి, వీరభద్రేశంబు విశ్వనుతము
బ్రహ్మేశతీర్థంబు బ్రహ్మర్షిసేవ్య మ, ష్టైశ్వర్యము కపాలేశ్వరంబు
తే. కుక్కుటేశంబు కాశికిఁ గొంతవెలితి, సోమనాథేశ్వరము ముక్తిసూచకంబు
శ్రీమహేశ్వరుతీర్థంబు శివుని మెచ్చు, త్రిభువనాభ్యర్చితము రామతీర్థ మనఘ. 74

క. గూఢములు నిగూఢంబులు, గూఢాగూఢములు నగుచుఁ గోటుల సంఖ్యల్
గాఢమహేశ్వరభక్తిని, రూఢిం దీర్థములు గలవు రుద్రునివాటిన్. 75

తే. గరుడగంధర్వయక్షకిన్నరులచేత, దివిజఖేచరదైత్యదానవులచేత
ద్వాదశక్షేత్రతీర్థమధ్యంబునందు, భక్తి శివలింగకోటి నిల్పంగఁబడియె. 76

క. ద్వాదశతీర్థకపరివే, షోదరమున భీమునాథుఁ డుజ్జ్వలతేజః
ప్రాదుర్భావుం డొప్పగు, నాదిత్యుఁడు పరిధినడుమ నమరెడుభంగిన్. 77

తే. ద్వాదశక్షేత్రవికచపత్రములతోడి, దక్షవాటిక యనెడి కెందమ్మివిరికి
సప్తగోదావరంబు నిర్ఝరము తేనె, నడుమ రాయంచ శ్రీభీమనాయకుండు. 78

తే. భైమమీశానలింగం బపారతేజ, మక్షయం బప్రధృష్యం బనాదినిధన
మమ్మహాజ్యోతిరత్నదీపాంకురంబు, కనకగర్భాండభవనవిష్కంభమునకు. 79