పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

106

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


క.

దేవతలకు బ్రాహ్మణులకు, నీవలయు పదార్థ మెద్ది యెఱిఁగింపఁదగుం
జీవా బహుదాతవ్యులు, గావున రాజులకుఁ దెలియఁగాఁ దగవగుఁబో.

58


వ.

అనిన విని వాస్తోస్పతికి గీష్పతి యిట్లనియె.

59


భూదానమహిమ

క.

పురపహూత భూమిదానము, పరమము దానములయందు బహువస్తుతతుల్
ధరిణీతలమునయందును, నిరళంబై యెపుడు నుద్భవించుటకతనన్.

60


క.

సర్వపదార్థాశయముగు, నుర్వి మహీసురుల కిచ్చు నుత్తముల కగున్
సర్వప్రదానఫలమును, గీర్వాణాధీశ యేటికి న్సంశయముల్.

61


చ.

రజతము కాంచనంబు నవరత్నములున్ వనముల్ తటాకముల్
గజతురగాదిజంతువులు గంధము పువ్వులుఁ బండ్లుఁ దేనియల్
ద్విజునకు వేఱువేఱ కడువేడుక నిచ్చుటకంటెఁ బ్రీతిఁ ద
త్ప్రజనన కారణంబగు ధరాస్థల మిచ్చుట యిచ్చు టన్నియున్.

62


తే.

ధరణి సర్వగుణోపేతధాన్యజనని, సస్యశాలిని నెవ్వాఁడు శాంతబుద్ధిఁ
బాత్రమున కిచ్చు నతనికి ధాత్రి యుండు, నంతకాలంబు సకలసౌఖ్యములు గలుగు.

63


సీ.

కృతదక్షిణంబు లగ్నిష్టోమములు వెక్కు, యజనించునట్టి పుణ్యాత్ములకును
జ్ఞానదయాసత్యసంతతవిజితేంద్రి, యత్వముల్ గురుదేవతార్చనములు
మొదలుగాఁగల పుణ్యములు సేయుధన్యుల, కధికుండు భూప్రదుం డండ్రు బుధులు
పరమపాతివ్రత్యపరిపాటి పాటించు, తరుణికంటె మహీప్రదాత పెద్ద


తే.

వాఁ డనూనగోత్రుండును వాఁడు ఘనుఁడు, వాఁడు పుణ్యగరిష్ఠుందు వాఁడు బుధుఁడు
వాఁడు విశ్రాంతిమంతుండు వాఁడు దాత, యెవ్వఁడే వేదవిప్రుని కిచ్చు ధరణి.

64


తే.

కాలమృత్యువు వెసఁదోలి కఱవ వెఱచు, నహిమరోచియు నెండగాయంగ నణఁగు
నగ్ని శంకించు నెరమంట లప్పళింప, భూమిదానం బొనర్చిన పుణ్యతముని.

65


క.

స్వామిహిత మొప్పఁగను సం, గ్రామమునన్ శరపరంపరలు పయిఁ గురియం
గా మృతిఁ బొందిన శూరుఁడు, భూమీదాతకుఁ బ్రభావమునఁ గట్టుపడున్.

66


తే.

అయిదుతరముల పూర్వులనవులమీఁద
నందఱను గాచు నూర్ధ్వలోకాలయములఁ
గమియఁబండిన వివిధసస్యములతోడి
యవనిదానంబు చేయు పుణ్యాత్మకుండు.

67


క.

అనుములు గోధూమంబులు, మినుములు సెనగలును బండు మేదిని భూదే
వున కిచ్చు నెవ్వఁ డతనికి, ననపాయస్వర్గసౌఖ్య మబ్బు మహేంద్రా.

68