పుట:నృసింహపురాణము.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

95


గీ.

గలిగి సర్వలక్షణశుభాకారలీల, విమలభూషాంబరోజ్జ్వలవేష మమర
నాదిలక్ష్మియు సకలలోకైకమాత, యమ్మహామూర్తిఁ జేరంగ నరుగుదెంచె.

125


ఉ.

శాంతియు దృష్టియున్ ధృతియు సన్మతియున్ మొదలైననెచ్చెలుల్
సంతతభక్తి దన్గొలువ సంయమిదేవగణంబు లద్భుతా
క్రాంతకుతూహలస్ఫురణఁ గన్గొనుచుండఁగ నట్లు వచ్చి శ్రీ
కాంత ముకుందవంక తటిఁ గైకొనియెన్ సవిలాసఖేలతన్.

126


ఉ.

కోరిక లంకురింప దనకూర్మినితంబిని యూరుపీఠమున్
జేరినమేన నెల్లెడలఁ జెన్నలకన్ బులకంబు లొక్కమై
వీరిక లెత్తఁ గన్నులకు నెక్కుడుచాయలు సెంద నవ్వు నిం
డార మొగంబునం వెలయ నప్పరమేశ్వరుఁ డొప్పె నంతయున్.

127


క.

ఆలక్ష్మీపతియాకృతి, యాలోకంబులను నంతరాలోకములన్
గ్లోలుచు నానందాంబుధిఁ, దేలుచు నుండిరి మునీంద్రదివిజప్రవరుల్.

128


వ.

అమ్మహాలక్ష్మీనివాసంబైన యారమణీయోద్యానంబును లక్ష్మీవనం బనుపేర నమరులచేతన్
గీర్తితంబయ్యె. నాక్షణంబ వేదంబులు నాల్గును సాకారంబులై తత్సమీపశైలంబున
నవతరించి సవరించి చనుదెంచి లక్ష్మీనరసింహు ననేకప్రకారంబులం బ్రస్తుతించె.
నది కారణంబుగా మును లాశైలంబునకు వేదాద్రి యనునభిధానం బొనరించి కొని
యాడి. రిట్లు లక్ష్మీసమేతుండై యానృసింహదేవుండు తేజఃప్రసాదోల్లాసదేదీప్యమాన
దేహుం డగుచున్నయవసరంబున.

129


మ.

నుతలక్ష్మీవనపుష్పసౌరభముల న్సొంపారి లోలోర్మిసం
గతరంగద్భవనాశినీసలిలసేకస్వైరశీతాత్ముఁడై
యతులోద్యన్మృదులీల మందపవనుం డబ్జాక్షసేవాసమా
గతదేవద్విజకోటిచిత్తములకుం గావించె నాహ్లాదమున్.

130


సీ.

కిన్నరగంధర్వగీతనాదంబులు వింతచందంబున విస్తరిల్లె
దివ్యదోఃప్రహతనాదిత్రఘోపంబులు చిత్రరూఢంబులై చెన్నుమీఱె
నమరకాంతలలసదభినయోల్లాసంబు లభినవన్యాసంబు లమరఁజేర్చెఁ
గల్పభూరుహపుష్పకమనీయవృష్టి యపూర్వసౌరభములఁ బొల్పుమిగిలె


గీ.

ప్రమదములు నిండెఁ బావనప్రతిభ నెఱసె, నఖిలకల్యాణభంగులు నతిశయిల్లెఁ
గరుణ నరసింహదేవుండు చిరతరముగఁ, దగిలి శ్రీమదహోబలస్థాయియైన.

181


వ.

తదనంతరంబ.

132


చ.

సనకసనందనాదియతిసంఘము నత్రిమరీచు లాదిగాఁ
దనరువిధాతలున్ బ్రకటధర్మతపోవ్రతనిత్యకీర్తులున్