పుట:నృసింహపురాణము.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

26

నృసింహపురాణము


కనినపదంబు ద్రిప్పఁగ జగత్పతి పద్మజు కైనఁ బాడియే
విను దితిసూనుఁ డివ్విధము వేఁడెద నన్నను నాలు కాడునే.

28


వ.

అదియునుంగాక.

29


సీ.

ఏదేవుతుదమొద లెఱుఁగక నేఁడును శ్రుతిమార్గములు బహుగతులఁ దిరుగు
నేదేవు నాత్మలో నీక్షించు ధన్యులు ప్రార్థనీయులు పద్మభవుని కైన
నేదేవులీలలై యెసఁగు జగంబులు సృష్టిరక్షాసమాపేక్షఁ బరఁగు
నేదేవునకు సాటి యేదేవుఁడును గాఁడు నానాగమోక్తనిర్ణయము లొప్ప


గీ.

నట్టియాదిదేవు నంబుధిశయను ల, క్ష్మీకపోలముకురమితముఖాబ్దు
నాశ్రయించినాఁడ నతఁడు నీయెడఁ గృపఁ, గలఁడు నీకు నేల కలుగఁ డనఘ.

30


ఉ.

పొందవు దుఖముల్ భయము పొందదు పొందదు దైన్య మెమ్మెయిన్
బొందవు తీవ్రదుర్దశలు పొందుఁ బ్రియంబులు పొందు సంపదల్
పొందు సమగ్రసౌఖ్యములు పొందుఁ సమున్నతకీర్తు లెందు గో
విందపదారవిందపదవీపరిణదగరిష్ఠచిత్తులన్.

31


క.

తను నెబ్బంగిఁ దలంతురు, జను లాభంగిన తలంచు సరసీరుహలో
చనుఁడును వారలఁ గావున, ననిశంబు కృతార్థమతులు హరిజనభక్తుల్.

32


క.

హరిభక్తుతపము తపము, హరిభక్తుజపము జపము హరిభక్తులభా
సురజన్మము భవసారము, హరిభక్తులు భువనపావనైకవిహారుల్.

33


క.

హరి యను రెండక్కరములు, దొరకొనఁ దీపొసఁగు జిహ్వతుది నెవ్వని క
న్నరుఁ డొకఁ డభ్రుఁడు భవసా, గరనిస్తరణప్రకారకౌశలమునకున్.

34


సీ.

దారుణదురితాంధకారసూర్యోదయం బధికపాతకవిపినానలంబు
నిబిడకల్మషమేఘనిర్భరపవనంబు బాఢపాపాంబుధిబాడబంబు
క్రూరకిల్బిషశైలకులిశనిపాతంబు ఘనకలుషోరగగరుడమూర్తి
ఘోరదుష్కృతకాలకూటగంగామౌళి యతులాఘహరిణపంచాననంబు


గీ.

సకలకల్యాణమూలంబు సకలవేద, శాస్త్రపాఠంబు సకలార్థసంచయంబు
సకలమంత్రరహస్యంబు సాధుహృదయ, నర్తనము విష్ణునామసంకీర్తనంబు.

35


శా.

వేదాంభోధి మథించి వెండియు మహావిస్తీర్ణశాస్త్రార్థసం
వాదంబు ల్దలపోసి చూచి బలువై వర్తిల్లులోకోక్తియున్
గాదౌ నంచు గణించి యొక్కతలఁపై కాదే మునిశ్రేణి సం
పాదించెన్ హరిసేవనంబుఁ దగ సంభావ్యంబు సేవ్యంబుగన్.

36


ఉ.

శ్రీస్తనకుంకుమద్రవనిషిక్తభుజాంతరభాగవిస్ఫుర
త్కౌస్తుభరత్ననూత్నరుచిగర్వితనాభిసరోజసౌరభ