పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/807

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

<poem>పథికవిలాసము

ఉ .  నడిచెన్ , హెచ్చుగ దక్షిణానిలముకన్నం జంచలంబై , వడి
    వడి  వాణిజ్యము  వేఱుతీరములకున్ నౌకాళితో  నంతటన్;
    కడకుం బౌరులు  లేనియూళ్ళు , భటశూన్య ప్రభూ త్తంసముల్,
    కడవంగా సిరి  తెచ్చిపెట్టినది యెల్లం బోయె ని శ్శేషమై .
క .  వినియోగింపనినేర్పునఁ
    బనిమించినవెనుకఁ దొంటిబలు పదియెల్లన్
    ఘనమైనయుబ్బుజబ్బని
    జనులావలఁ గనుఁగొనంగఁ జాలిరి తుదకున్ .
ఉ .  ఐనను విత్తలోపము, మహత్తరపూర్వదశా వశిష్ట ని
     ర్మాణములై నశిల్పముల, రమ్యముగా నిటఁ దీర్పఁగాఁబడెన్;
     వీనినిబట్టి దుర్బలమనిషియు దీర్ఘ వినష్టచి  త్తమున్
     గ్లానియె లేక సత్ర్పతిఫలంబునుగావించినయట్లు గంపడున్ .
ఉ .  రాగిలివూడ  వచ్చునిట-రక్తము చిందనివై  భవంబున్
    ఆగని చిత్ర లేఖజనయంబులు, గుర్ర్పుదండు పండువుల్ ,
    బాగగుదేవతా భజనభవ్య వివాహమహోత్సవంబులున్
    జోగియొ యమ్మవారొ  ప్రతిసూనవనంబున నుండు నిచ్చటన్ .
ఉ . బాలురయాట లెంతయును బాలురఁ దంపెడునట్ల, యిట్టియీ
    లీలలు వీరిఁదంపు నవలీలను జింతల నెల్లఁ బాపుచున్;
    చాలఁగ దీర్ఘ సేవవలనన్ దలయెత్తక గొప్పకోర్కులు
    నూములములై  కరంబివడు  పుంస్త్వవిహీనముఁ జేసేఁ జిత్తమున్ .
క .  అల్పసుఖోద్దేశంబులు! పొల్పుగ  నావెనుక వచ్చి భూరిత్వరతో
    బల్పొందిమదిన్ వారల! నల్పానందై కతోషి తాత్ములఁ జేసెన్ .
సీ . మున్ను‘సీజరులు’ ప్రభుత్వంబుచేసిన
                  సుందరసువుశాల మందిరములఁ