పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/808

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

<poem>పథికవిలాసము

    గాలంబుచేతను గూలి రూపముమాఱి
                  బీటలువాఱఁ గంపిల్లు చోటఁ
     బాడుగోడలలోన వీడక యచ్చోటఁ
                 జచ్చినపూర్వుల  సరకుగొనక
    నిలువంగనీడను  నెమకుకొనెనుకాపు
                 బీదకుటీరంబు  వేయినొకటి
    వేసినవరుండేల మున్నట్టిపెద్దయిల్లు
    కట్టవలెసరొ యనుచు నక్కజముపడుచుఁ
    దనదుగుడిసెనుమందస్మితంబుతోడఁ
    గనుచుఁదానె ఘనుఁడనెంచు గర్వపడును .
చ .  చనుమిటనుండి  నీవిఁకను  స్వాంతమ ! యెచ్చటఁ గర్క శస్థలిన్
    ఘనతరమర్త్యు  లుద్భవము  గాంతురో , యెచ్చట వెల్లనైన ‘స్విస్’
    జనులు ప్రభంజనాహతశాంతము  లొపఁగ   రూక్షభూమి  బ
    ల్మిని  లఘుభు క్తిఁగాంచఁ  బెకలింతురొ  యచ్చటుఁ జూత మింకిటన్ .
చ .  మనుజుని , నక్కు- సద్భటుని , మంజుకృపాణముఁ– దక్క ,నుగ్రవం
    ధ్యనగములియ్య  వియ్యెడఁ దదన్యఫలంబుల , గొడ్డుకొండలన్
    దనర నలంకరింపవిటఁ దాము వసంతసుమంబు  లేవియున్ ;
    ఘనముగ నేఁచు నిందుఁ జలికాలము  మాధవమానమందునున్ .
క .  మలయానిలుఁ డెన్నండును
    వలవున వరియింపఁ డిచటి  బలుగుబ్బలులన్
    బలుమఱు నుల్క లురాలును ;
    గలుషమహావాతములను  గావిరి  గప్పున్
ఉ .  ఇక్కడఁగూడ  భూస్థితికిఁ  దృప్తి ప్రతిక్రియఁ జేసి , దానిదై
    నిక్కుదురాగ్రహం బుడిపి , స్వీయమహత్త్వముఁ జూపఁ గల్గెడున్ ;