పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/646

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శుద్దాంద్రభారతసంగ్రహము

<poem>

చ్చఱ బఱతెంచెనుగొల్లలు
వెఱ పెల్లునఁబఱచివిరటువిడు సొరంగన్

క.అంతకుంమున్న సుశర్రు(డు

పంతము లాడడుచునువచ్చి వకలకడఁబనులన్
వింతగ బట్టిన విరటుడు
చెంతలనున్నట్టి తినదు చెరువవతొడ్

క.చనితాకి యాడిపపొఈన

నెనరేది సుశర్మయపుడు నెఱమగఁటీమిమా
తనిఁదనత్ేరికిఁగట్టిన
వనత నివడిపిచెరేఈ వడముడీ యతనిన్
సీ.విరతుండు నెయ్యరువిటనులెనప్పు
డిచట దురొయ్యధనుఁడేగుధెంచి

పనుల బట్టేనటంచు బసులవారలుచెప్పు

విని పిన్నగావువా విరటుకొమరుఁ
డు త్తరుండీంటను నువిదలముందఱ
బిరముల్ వల్కుచు వెడలికృష
వంవునఁభెడీ వార్వముల దొలగొనుచు
పడీవచ్చె ముంగల బగఱజ్జచి
వెఱచి దిగులొందియరదంబు వెనుకవంక
త్రప్పుమన్ననుగవ్వడీత్తిప్పకున్న
బెగ్గలంబు నఁదెంని డీగ్గనుఱకి
పాఱజొచ్చగ్రడీయ బఱౌగువాఱ
తే .అతని గొనివచ్చ యరదంబు నందు బెట్టీ

తాను గ్రడీయాటేఱగించి తాల్మిగొలిసి

<poem>