పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/489

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
ద్వితీయా శ్వాసము
సంజయౌతఱికొట్టిక సరసకట్లు
తేరికచ్రొదనాలుగు దెసలునిండ.

గీ. అరిగిక్రధకై తికుండెదురరుగుదెంచె

తోడుకొనియేగు నేలికతోదానేగి
యొడయుడచ్చట గట్టించియునిచినట్టి
యిల్లోనగనందుదిగియుండెనల్ల నలుడు

సీ. ఆ తేరియలుకుడునాలించినలుడదెయరుదెంచగాజాలుననుచునెలత

యెంతటిదాననొ యిన్ని నళ్ళకుజేఱిని జూడంగగంటిని నేడికనుల
నిండనంచు నలరినేతనిని నిందు నొక్కటగనజాలకుంటి నేని
కనియొడయనినిండు కౌగిటజక్కగా నుండుటకించుకనోచనేని
యునుఱులందుఱుజూడంగనొక్కసారి
తొఱగుదాన ననితలంచి తొయ్యలియును
దేరినినయోధ్యఱేనిని దేఱిచూచి
కోరికలుడించి యెదలోనగుందుచుండె.

క. ఆదొరయనూరనెచ్చట

జోదులయినదొరలరాక జూడకయెదలో
నేదియుదోచక తొయ్యలి
యాదటనొక్కని గయికొనునన్నదియెందున్

సీ. ఆలించుటయేలేక యక్కటయేలిక యొకడైన నీనెలంతుకగొనంగ

నేతేరగాగోన నేనుదక్కంగను నరుదెయ్యెనెంతయు సరసిచూడ
నాకల్కియొరునేల గైకొనగాకోరు నలునిగాదని రి త్తయలిగినేడు
కొడుకులుగలయది యెడదనెల్ల తఱినినలుని నేడుగడగ దలచుచుండు
జెంతయేయంత యొరునిట్టెచేకొనంగ
ననుచునానొదిగియుండెనంతనలుడు