పుట:ఉదయనోదయము (నారన సూరన).pdf/194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు తెలియని సమస్య ఎదురైనది


మ. రమణీ హైహయవంశసంభవుఁ డుదారప్రౌఢ బాహాబలా
క్రమితారాతిధరాధినాథసకలక్ష్మామండలుం డొక్కం డ--
ర్యమతేజస్కుండు కార్తవీర్యుఁడన నారా జొక్కనాఁ డాఁగె దు
ర్గమదోర్దర్పమునం బటూర్మిపాటలోద్యన్నర్మదాపూరమున్. 147

క. గ్రీష్మార్కతేజుఁడు మహి మా
హిష్మతియను పురవరంబు నేలు నితం డ
ర్చిష్మంతుఁడు తోడుగ నని
భీష్మాకృతి వైరివీరబృందము నోర్చున్. 150

మ. కదనక్షోణుల నమ్మహీభుజాంభుజాభర్గంప్రభాభాను భా
నది యుప్పొంగి చెలంగఁగా వికసనానందస్థితిం జెందు నో
నదసత్సంశయమధ్య నిర్మలయశశ్ఛాయాసితాబ్జంబు లే
తదుదగ్రప్రథితప్రతాపమహితోదాత్తోదయస్ఫూర్తిచేన్. 151

క. తరుణీ నీకలం గాంచిన
నెరవరి యితఁడేఁ బ్రదోషవేళన్ వైశ్వా
నరుఁ డొనరించుం బురి వెలి
నిరుపమరుచి నీ కయత్ననీరాజనమున్. 152

గీ. ఇంతి వీక్షింపు వీఁడె యవంతివిభుఁడు
త్రిదశనాయకుఁ డమరావతీపురంబు
వోలె నత్యంతవైభవశ్రీలు మెఱయ
నెలఁత యితఁ డేలు నుజ్జయినీపురంబు. 153