పుట:ఉదయనోదయము (నారన సూరన).pdf/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు తెలియని సమస్య ఎదురైనది


చ. పలుమఱు సన్నగాని నలినం...........ని
ర్మలహిమపూరముం జిలికి మర్దనలంగొని ముత్తెం....జి
ప్పల నిడి పచ్చకప్పురపుఁ పల్కులతో .............
జలువకుఁ బెట్టె నొక్కజలజాతవిలోచన గంధసారమున్. 81

సీ. లేమ యొక్కతె చేసె లేఁతకెంజిగురు
జొక్కంపు...........................
నీలకుంతలయోర్తు నీలోత్పలంబులం
గలిగించె నీలా.......................
సురపొన్నమొగ్గలు సుదతియొక్కతె....
గ................................
వెలఁతయోర్తు సృజించె ..........
దీపించు వజ్రాల...................
తే. చామయొక్కతె బిసలయ.......
సన్న వలిపంపుదువ్వల్వ సంతరించె
బాలయొక్కర్తు హ్రీబేరమూలలో
సవరగాఁ జేసె సవరంబు సరసరీతి. 82

వ. ఇవ్విధంబున నవ్వధూబనులు సేయ ..... శిశిరంబులు సర్వంబును సమీచీనంబు గావించి నెచ్చెలి నచ్చటికిఁ గొనివచ్చు నెచ్చెలికలతోఁ జెచ్చెర నమ్మచ్చెకంటి యున్న పొదరింటిలో............ 83

ఉ. వాడినమోముతోఁ జివురు......తో.................నీవితో
వీడినకొప్పుతో వెడలు వెచ్చనియూర్పులతో నిదాఘముం
గూడినమేనితో నయనకోణ ముహర్గళదశ్రుధారతో
వేడుకలేది పూవిలుతువేదనలం బొరరాదు చేడియన్. 84

వ. కనుంగొని చేరంజని. 85