పుట:ఆంధ్రవిజ్ఞానము 01 1938.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

వ్యాసము అగ్ని దేహగోత్రము అగ్నిద్యోతనుఁడు అగ్ని నకు త్రగోళము అగ్ని పర్వతములు (Volcanoes) అగ్ని పాలిశాఖకు త్రియులు .... అగ్నిపురము ... అగ్ని పురాణము (ఆగ్నేయము) అగ్ని బాణవిద్య అగ్నిభువుఁడు అగ్నిమాంద్యము అగ్నిమిత్రుడు అగ్నివంశకు త్రియులు అగ్ని వర్చస్సు అగ్నివర్ణుఁడు (అవీకత్తు) అగ్ని వేశుఁడు అగ్ని వేశ్యగోత్రము అగ్నిశర్మాయణగోత్రము అగ్నిశిఖాన్యాయము అగ్నిష్టోమము అగ్ని ప్రోముఁడు అగ్నిప్వోత్తులు అగ్ని స్తంభ గోత్రము అగ్ని హోత్రుని సప్తజిహ్వలు అగ్నిహోత్రన్యాయము - ... అగ్నిహోత్రములో నాజ్యము పడినట్లు అగ్నీధ్రమహారాజు అగ్నుల భేదములు (నామములు) అగ్నులు అగ్రజన్ముఁడు (విధాత) ... అగ్రదానీ బ్రాహ్మణశాఖ ... అగ్రద్వీపము అగ్రఫా (Agrapha) ... . పుట న్యాసము 48 అగ్రము 48 అగ్రమూలకులగోత్రము అగ్రవనము అగ్రాయణగోత్రము అగారగోత్రము అగ్రహారము అగ్రిప్పా అగేట్ రాయి (Agate) అగేటి (Agate) అఘమర్షణ గణము అఘమర్షణ గోత్రము అఘాసురుఁడు అచలుఁడు 45 అచింత కందరము (గుహ) లు అచితము అచిరవల గోత్రము అచిత్రావతి నది అచ్ఛావత సరస్సు 46 అచ్చివచ్చినభూమి అడుగెఁడే చాలును అచ్యుతకృష్ణానిధి అచ్యుతవ్యూహము ... అచ్చు పుస్తకముల పుటల కోత అచ్చు వేసి విడిచిన యాబోతు అచ్ఛోద సరస్సు, అచ్ఛోద అజంఘర్జిల్లా అజంత గుహలు అజకుఁడు అజగంధి గోత్రము అజగంధి గోత్రము అజగరము (కొండచిలువ) 49 అజగరవృత్తి న్యాయము 49 అజగరుఁడు