పుట:ఆంధ్రవిజ్ఞానము 01 1938.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

"వ్యాసము పుల వ్యాసము ' అంశుపుచకము 25 అగర్తగా దేవి క్షేత్రము అంశుమంతుఁడు 23 అగవగోతము అకంపనుఁడు. అగస్త్యగోత్రము అకంపన్య గోత్రము అగస్త్య ఉత్తరగణము - అకటవికటపు రాజున కవి వేకి ప్రధాని అగస్త్య ఉపగణము అకడమచక్రము అగస్త్య నక్షుత్రగోళము అకథహచక్రము అగస్త్యప్రాగణము అకర దేశము అగస్త్య భ్రాత అకర వేనావతిదేశము 25 అగస్త్యమహర్షి “అకర్గమము అగస్త్యసాముద్రికము ' అకాలీలు అగస్త్యసాంప్రదాయవైద్యము ... అకాలే కృతమకృతంస్యా దితి న్యాయము 26 అగస్త్యాశ్రమములు అక్కన్న బయ్యన్నలు 26 అగస్తి ఉపగణము 'అక్కన్న మాదన్నలు అగస్తి గోత్రము అక్క మహాదేవి 27 అగస్త్యోత్తరగణము అక్క లకఱ్ఱ " 27 అగ్గిపుల్ల వెలుఁగుట ' అక్క ల్టేషను (Occultation) అగ్గిపుల్లల పరిశ్రమ అక్కెనపల్లి నృసింహకవి 27 అగ్గిపై నీటి జల్లుతరి ధ్వని .. అక్రూరుఁడు 28 అగ్గిలో మిడుత పడినట్లు ... 'అక్రోటు (చెట్టు) అగ్గి మేడ్రపుఁ బెట్టు అక్రోధనుఁడు 29 అగువయెతే అందరు కొనుట అక్రోలిథోలజీ (Acrolithology) 29 అగ్ని అక్విడక్టు (Acquiduct) ... అగ్నికళలు అక్సానోమీటర్ (Auxanometer) 29 అగ్నికి వాయువు సాహాయ్య మైనట్లు అఖండ ద్వా దశి 29 అగ్ని కుండములు అఖండపురము 30 అగ్నికులకు త్రియులు (పల్లీలు) "అఖ్వన్న పిటక న్యాయము ... 30 అగ్నిగోత్రము అఖాతము అగ్ని చయనము అగడ్తలోఁబుట్టిన పిల్లిక దియె వైకుంఠము 30 అగ్ని జిహ్వ గోత్రము అగతిక గతిన్యాయము 30 అగ్నిత్రయము , అగముడియన్ : 30 అగ్ని త్రితయము అగరు చెట్టు 30 అగ్ని దేవుఁడు