పుట:అమ్మనుడి ఫిబ్రవరి 2021 సంచిక.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

_ది కాకళీయ కో-ఆపరేటివ్‌ సొసైటి (ఇ) నారో౧౦౮౮. 10. గ.[.0./6.1.7./0.0.0./2001/532 * స్టాపితం : కొ పూర్తి కంపూటరైజ్త్‌ చేయబటడెన బ్యాంకింగ్‌ క్‌ హెడ్‌ ఆఫీస్‌ : కొత్తపేట, ఈ - 522 201. గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫోన్‌: 0౦8644 - 235671, 235672 10) ఫోన్‌ : ౦8644 - 233299 2) ఫోన్‌ ; ౦8644 - 243788 3) ఫోన్‌ : ౦8643 - 224051 4 కా స్‌ ఫోన్‌ : ౦8644 - 245399 5 రేళచ ఫోన్‌ :; ౦8648 - 222388 6) గతల ఫోన్‌ : ౦8645 - 231255 | ల్‌ జ్‌ ్‌ కన్య న్స సవిఠగ్‌ ఖభాతాలమంంాాలలలాాలలాలలాాలాాననా న.

రోజుల నుండి 45 రోజుల వరకు ...౨౨44౦౦౦440000600000004

రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు .....000404002260000000000000200

రోజుల నుండి రోజులవరకుషునంంలాావాులాతు వడ్డీకి ఇవ్వబదు ఎ

రోజుల నుండి 1 సంవత్సరము వరకు ...........40444042 “ డిపాబిట్స్‌పై సీనియర్‌ సిటిబన్స్‌కు


సంవత్త రము పై నాభమా! నుండి నెలల వరకు రా. ఒక రాతం అదసపు వద్దే

సరా | లాకర్స్‌ సదుపాయం కలదు

లక్ష్మి, చరవాణి : 93478 96473


. శ్రీ దావులూరి లక్షీకాంతారావు, అధ్యక్షులు లె పి.ఎస్‌.ఆర్‌. బ్రహ్మాచార్యులు, డై ఇటో శ్రీ గ్రంథి చంద్రమౌలీశ్వరరావు, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ యడ్గపాటి విజయరంగనాథ్‌, డై

కా

సై? శ్రీ వేదాంతం సుబ్రహ్మ ణ్యశౌస్తి డైరె శ్రీ అంబటి పోతురాజు, డైరెక్టర్‌

గ నయా నన శ్రీ షేక్‌ ఖలీల్‌, డైరెక్టర్‌ శ్రీ వెలినేని రాఘవయ్య, లీగల్‌ అడ్వెజర్‌

లెళ్ల (2 రె

[52 కర్‌ టె


| వృవన్థావళ ముసది గా కో-ఆపరేటివ్‌ సొసైటీలో సభ్యులుగా చేరండి.


డెపాజట్స్‌ చేయండి - అధిక లాభం, విలువైన సేవలు పొందండి.