పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మహాత్ముని సంచారము/ఉపయుక్త గ్రంథాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మహాత్ముని సంచారము

ê36œé (tíoq°ex) (BIBLIOGRAPHY)

1. భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య - సహాయనిరాకరణము, బందరు, 1921.

2. భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య - ఏలూరు తాలూక సత్యాగ్రహ చరిత్ర (1919 - 1935), ఏలూరు, 1935.

3. భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య - కాంగ్రెసు చరిత్ర, ప్రథమ భాగం - చెన్నపురి, 1985, ద్వితీయ భాగం - విజయవాడ, 1948.

4. Bipan Chandra - Freedom Struggle,National Book Trust India,New Delhi- 1972.

5. కొడాలి ఆంజనేయులు - ఆంధ్రప్రదేశ్లో గాంధీజీ, తెలుగు అకాడమీ,హైదరాబాద్, 1978,

6. దేశ భక్తకొండా వెంకటప్పయ్య - మహాత్ముని ఆంధ్రదేశ సంచారము, ఆంధ్రగ్రంథమాల, చెన్నపురి 1985, 7. M.K.Gandhi - An Autobiography (or)The Story Of My Experiments WithTruth, Navajivan Publications, Ahmedabad, 1927.

8. మామిడి పూడి వెంకటరంగయ్య - భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర,భాగములు l, ll, ll, సికిందరాబాదు, 1976,

9. మామిడి పూడి వెంకట రంగయ్య A & యన్. ఇన్నయ్య - ఆంధ్రలో స్వాతంత్ర్యసమరము,హైదరాబాదు, 1972

10. డా|ఆర్.వి.రావు మహాత్మాగాంధీ, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976, 11. తల్లా ప్రగడరామారావు - మహాత్ముని ఉపదేశములు,(జీవిత సంగ్రహము)జన్మభూమి గ్రంధమాల, మచిలీపట్నం-1922. 

తెలుగు పత్రికలు

ఆంధ్రపత్రిక (మద్రాసు).

కృష్ణాపత్రిక (మచిలీపట్నం).

సత్యాగ్రహి (ఏలూరు).

JOURNALS

Young India (Ahmedabad).

Harijan (Ahmedabad).