పదబంధ పారిజాతము/చుట్టపువాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చుట్టపువాడు

 • బంధువు.

చుట్టము పక్కము

 • బంధువర్గము జం.
 • "నీవ చుట్టంబుఁ బక్కంబు నీవ చెలియు." భార. శాం. 1.
 • "తనకుఁ జుట్టంబు పక్కంబు తల్లి దండ్రు, లన్న దమ్ములు మనుమలు నాలు బిడ్డ, లెల్ల నల్లుండ్రు నిల్లండ్రు నుల్లసిల్ల, ననిశముఁ గుబేరసంపద నతిశయిల్లు." బహు. 5. 64. పే.
 • "వాని కొక చుట్టము పక్కము లేరు." వా.

చుట్టముల సురభి

 • బంధుప్రియుడు.
 • చుట్టాల కాశ్రయ మైనవాడు.
 • "చుట్టముల సురభి నీ వని, భట్టికిఁ దగఁ బ్రియము చెప్పి పంకజనయనా, పట్టాంశుకమణిభూషా, రట్టజహయ గంధసింధురంబుల నొసఁగెన్." విక్ర. 4. 191.
 • చూ. చుట్టాల సురభి.

చుట్టలపై దాడి వెట్టు

 • బంధువుల యిండ్లపై పడు.
 • వారి యిండ్లలో తిష్ఠ వేయు.
 • "ఒలఁబడ్డ నెపమునఁ గల లేని సిరిఁజెప్పి, చుట్టలపై దాడి వెట్టువారు." ఆము. 7. 21.

చుట్టలు గొను

 • చుట్టుకొను. ద్వాద. 5. 74.

చుట్టాలసురభి

 • బంధుప్రీతి కలవాడు.
 • "బంటు నొచ్చిన నోరఁ బలుకండు నెఱవాది, సుఖభోగి చుట్టాల సురభి...." ఉ. హరి. 5. 278.
 • "చుట్టాల సురభియై సొబఁగు నొందెనె కాని." పాండు. 1. 67.
 • "చుట్టాలసురభికి సుందరీమణికి." గౌ. హరి. ప్ర. పంక్తి. 40.
 • చూ. చుట్టముల సురభి.

చుట్టాలు పక్కాలు

 • బంధువర్గము.
 • "చుట్టాలఁ బక్కాల జోడని కడకు... రప్పింప." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 288.
 • 'ఒక చుట్టమా పక్కమా వాని కెవ రున్నారు' అని విడిగా కూడా వాడుకలో నున్నది.

చుట్టిల్లు

 • గుండ్రంగా నడుమ నిట్రాడు నాటి కట్టిన యిల్లు. శ. ర.

చుట్టి వచ్చు

 • చుట్టుకొని వచ్చు. ప్రదక్షిణం చేయు.

చుట్టుకొను

 • 1. బాకీక్రింద జమ పెట్టుకొను.
 • "జూద మాడినపైఁడి చుట్టుకొనిన." కాశీ. 4. 99.
 • 2. దొంగిలించు.
 • "వాడు ఇంట్లో నాలుగు రోజులు చుట్టపు చూపుగా ఉండి చేతి కందిన వస్తువులను చుట్టుకొని పోయినాడు." వా.
 • 3. క్రమ్ము, వ్యాపించు; పాల బడు.
 • "విధాతృ మఘమూర్తులం జుట్టుకొన్న యజ్ఞానతిమిరంబు." కాశీ. 5. 100.
 • "ఇల్లంతా పొగ చుట్టుకొన్నది." వా.
 • "వీళ్ల నాన్న నాగుబామును చంపాడట. పాపం వీణ్ణి చుట్టుకొంది. అంచేతే వీడికి సంతానం కలుగ లేదు." వా.

చుట్టు కొల్లారము

 • చుట్టు బవంతి.

చుట్టుగత్తి

 • చక్రము.
 • "చుట్టుం, గత్తిన్ మధుకైటభోరు కంఠము లలనాఁ డొత్తిన." పాండు. 2. 33.
 • చూ. చుట్టుకైదువు.

చుట్టుగుల్ల

 • శంఖం. బ్రౌన్.

చుట్టు గొల్లారము

 • నడుమ ఖాళీ. చుట్టూ కట్టడం గల యిల్లు.

చుట్టు చవికె

 • చుట్టిల్లు.

చుట్టుదారి

 • దూరం దారి.
 • "అలా వెడితే ఎలా. చుట్టుదారి అది." వా.
 • చూ. చుట్టగు.

చుట్టుపట్టు

 • సమీపప్రాంతం.
 • "చుట్టు పట్టున నెట్టి బెట్టిదంబు సింగంబులుం జన వెఱచు." కాశీ. 3. 82.
 • వాడుకలో రూపం - చుట్టుపట్ల.

చుట్టుపట్ల

 • సమీపప్రాంతంలో.
 • "ఈ చుట్టుపట్ల అంత ధనవంతు లెవరూ లేరు." వా.

చుట్టుబవంతి.

 • చూ. చుట్టిల్లు.

చుట్టుమాలె

 • చుట్టు బవంతి.

చుట్టుముట్టు

 • చుట్టుకొను, చుట్టుకొని పట్టుకొను.
 • "సుడివడ్డ చామలఁ జుట్టుముట్టి." జైమి. 1. 4

చుట్టు ముట్టుకొను

 • ముట్టడించు.
 • "ఉ,వ్వెత్తుగఁ జుట్టు ముట్టుకొని యీటెల డొంకెనలం గటార్ల బ,ల్కత్తు- నత్తలంబులను." కళా. 8. 58.

చుట్టు వడు

 • పెనగొను.

చుట్టువారుకొను

 • క్రమ్ముకొను. సారం. 3. 28.

చుట్టువాఱు

 • చుట్టుకొను, ముట్టడించు.

చుట్టెంట

 • (చుట్టు + వెంట) తిరిగిన చో టెల్లా.
 • పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 480. చుట్లబెట్టు
 • తిరుగు, ప్రదక్షిణం చేయు; తిప్పలు పెట్టు.
 • "విభవ మాసపడి దివిన్, నీ వెంత చుట్లఁ బెట్టినఁ, బోవునె శాపంబు." నిరంకు. 4. 111.
 • "పాలచేరులు వట్టి తూలింప బలిమి నీ,డ్చుకొని కొండలఁ దూఱి చుట్లబెట్టు." మను. 4. 42.
 • వాడుకలో - చుట్టబెట్టు అనే వినవస్తుంది.
 • "వాడు ఊరంతా చుట్టబెడుతున్నాడు." వా.
 • "మా యిల్లు చుట్టబెడితే యేం లాభం? అక్కడికి వెళ్లి నేను చెప్పినట్లు చేయి." వా.
 • రూ. చుట్టబెట్టు.

చుట్లు వెట్టు

 • పరిభ్రమించు.
 • దూరముగా పోక. అక్క డక్కడనే తిరుగు.
 • "వీటి వాకిటిచోటనే విడువ కెపుడు, సుట్లు వెట్టుచు నుందురు సోమరవులు." ఆము. 2. 10.

చుప్పనాతి

 • చూ. చుప్పనాతి, శూర్పణఖ.

చుప్పనాతి శూర్పణఖ

 • పైకి అమాయకురాలుగా కనబడినా మాయలాడి.
 • చుప్పనాతి అన్న శూర్పణఖ అన్నా ఒక్కటే.
 • "ఆ చుప్పనాతి శూర్పణఖ మెల్ల మెల్లగానే వాణ్ణి మాకు కాకుండా చేసింది." వా.

చుబ్బనచూఱ యగు

 • సంతృప్తికర మగు.
 • "లీల నా ముందట నాలేమ వొలసినఁ, జూడ్కికిఁ జుబ్బనచూఱ గాదె." భార. విరా. 2. 86.

చుబ్బనచూఱ లాడు

 • కొల్లగొను, తనివి తీరా అనుభవించు. రామా. 1. 45.

చుమ్మచుట్లు

 • కడుపునొప్పి.

చుమ్మలు చుట్టు

 • కడుపులో ప్రేవులు తోడినట్లగు. విజ. 3. 135.

ఉమ్మలువాఱు

 • చూ. చుమ్మలు చుట్టు.

చుయికొట్టు

 • చుయ్యి మను. ధ్వన్యనుకరణము.

చురక తగిలించు

 • నొప్పి తగులునట్లు అను, శాస్తి చేయు. కొత్త. 15.

చురకత్తి

 • చిన్నకత్తి.

చురచుర చూచు

 • కోపముతో చూచు.
 • "చురచురం గనుఁగొని." కవిక. 2. 127. శకుం. 3. 143.

చురచుర వోవు

 • మండు.
 • "అరదము...చురచుర వోయిన." భార. శల్య. 2. 335.

చురియకాడు

 • కత్తి పట్టిన సైనికుడు. కుమా. 11. 40.

చుఱచుఱ మను

 • చుఱుకు చుఱుక్కు మను.
 • "గఱి గఱి నంట తుంట విలుకాని శరంబులు నాయురంబునన్, జుఱచుఱఁ గాడ నీవు దయఁ జూడక..." రాజగో. 1. 100.
 • చుఱ చుఱ చూచు, నాలుక చుఱ చుఱ మను ఇత్యాదులలో రకరకాలుగా ఇది ఉపయుక్త మవుతూ ఉంది.

చుఱపుచ్చు

 • కాల్చు.

చుఱవుచ్చు

 • కాల్చు.

చు ఱ్ఱడచు

 • చురుక్కు మను.
 • "అడుగులఁ బుప్పొడు లంటి చుఱ్ఱడుచుచో." కవిక. 3. 92.

చుఱుకు చూపు

 • బాధించు, కాల్చు.
 • "ఈ చొప్పున సేవకుం జుఱుకుఁ జూపుదురే." జైమి. 4. 25.

చుఱుకు మను

 • ముల్లులాంటివి గుచ్చుకొనగా బాధ కలుగు.

చుఱు కైన

 • తెలివి గల, వేగవంత మైన పదు నైన.

చుఱుక్కున

 • కొఱుకుట వంటి వానిలో ధ్వన్యనుకరణము. రాధి. 4. 102.

చుఱుక్కు మను

 • చుఱు కను.

చుఱుచూడులు చూడు

 • బాగా కాల్చు.

చుఱు మను

 • నొప్పిపడు.
 • "మనసు చుఱ్ఱు మనంగన్." విష్ణుపు. 77.

చుఱ్ఱుపుచ్చు

 • బాధించు.
 • "సోమిచ్చి నీశత్రుఁ జుఱుపుచ్చు ననచు." ద్వి. జగ. పు. 173.

చులుకగా పలుకు

 • చులకన చేసి మాట్లాడు, కించపఱచు.
 • "చులుకగా నీయయ్యఁ బలుకకు మనుడు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 412.

చులుక జూచు

 • కించపఱుచు, తక్కువగా చూచు. చులుక జేయు
 • ఎగురకొట్టు.
 • "కేతుదండంబులు నఱికి చులుకం జేయుచు రథికసారథిసహితంబుగా/" భార. భీష్మ. 2. 71.

చులుకదనము వచ్చు

 • అగౌరవం కలుగు.
 • "కాలగతి నెంతవారికి, వాలాయము చులుకదనము వచ్చుట యరుదా." వేమన.

చులుక నగు

 • తేలి కగు, గౌరవహీన మగు.

చులుకపడు

 • న్యూనత కలుగు.

చులుకపాటు

 • చులుకన, న్యూనత.

చుల్క నగు

 • చులుకన వచ్చునప్పు డెల్లా చుల్కన అని కూడా అన వచ్చును.

చుల్కబారు

 • తేలిక యగు.
 • "మానస మొండొక చుల్కబారు." పాణి. 3. 100.

చుల్లర వెట్టు

 • బాధ పెట్టు. సాంబో. 1. 88.

చువ్వన

 • శీఘ్రంగా.

చువ్వున

 • శీఘ్రంగా.

చూకరుపడు

 • దు:ఖించు.

చూచాయగా

 • సూచనాప్రాయముగా.
 • "ఆ చిన్నెలు సవసవగాఁ జూచాయగ విని......" రాధా. 1. 6.
 • "అత నీసారి యెన్నికలలో నిలబడతాడని చూచాయగా తెలుస్తూ ఉంది." వా.

చూచి చూచి

 • తెలిసి తెలిసీ, ఉండి ఉండీ...
 • "ఎట్టు సూచి చూచి యిది పాప మనక యి,య్యసురవాతఁ ద్రోతు నదయవృత్తి." భార. ఆది 6. 249.
 • "చూచి చూచి ఆ మసులాడికి రత్నం లాంటి పిల్ల నెలా యిచ్చా వయ్యా." వా.

చూచినట్లు

 • స్వయంగా చూచినరీతిగా. చూడక పోయినా అనుట.
 • "తావక గుణంబులు చూచినయట్ల గట్టిగన్." కళా. 4. 132.

చూచుకొను

 • గమనించు.
 • "నిను విచారించవు నినుఁ జూచు కొనవు." ద్విప. మధు. 5.
 • "ముందూ వెనుకా చూచుకొని నడవాలయ్యా." వా.

చూచుకో......

 • చూస్తువుగాని లే. బెదిరింపు.
 • "చూచుకో. ని న్నేం చేస్తానో? వా. చూచెదము
 • చూతాము లే.
 • వాడుకలో -
 • "వా డెట్లా ఇవ్వక పోతాడో చూతాము." వా.
 • "వా డేం చేస్తాడో చూస్తాంగా." వా.

చూడ గను

 • దర్శనభాగ్యము పొందు.
 • "వైకుంఠుండు భూభేదన,క్రీడాలం పటుఁ డయ్యు మీపదము వీక్షింపంగ లేఁ డయ్యె నేఁ, జూడం గంటి." కా. మా. 1. 132.

చూడగల వాడు

 • అందమైన వాడు.
 • "చూడఁగల వాఁడు మే లైనసొబగు వాఁడు." విజ. 2. 164.

చూడగా చూడగా

 • చూస్తూ ఉండగనే.
 • "రవికరతాప మాఱెఁ, జూడఁ జూడంగఁ దారకస్ఫురణ దాఱె." మను. 3. 23.

చూడ జూడ '*చూడగా చూడగా.

 • "చూడఁ జూడఁ బై నెలమెడు వల్ద కోసులును........" కుమా. 6. 130.
 • పరిశీలించినకొద్దీ అనే అర్థంలో నేటికీ వాడుకలో ఉంది.
 • "చూడగా చూడగా ఇతగాడు కొంప ముంచేట్టు తోస్తుంది." వా.

చూడ దొడ్డ మంచముకోడు

 • పై ఆటోపమే కాని లోపల యేమీ లే దనుట.
 • "చూడ దొడ్డను మంచముకోడు గాని, యేమి సంపద పార్వతి కీశ్వరునకు." దశా. వరాహ. 105. పే.

చూడ నోడు

 • చూచుటకు సిగ్గుపడు.
 • "ఇనుదెసఁ జూడ నోడి తల లెత్తక నీటఁ దదీయబింబముం, గని." పారి. 2. 31.

చూడ బోయినతీవ కాళ్ళ దగులు

 • వెదకబోయినదే ఎదురుపడు అనుట వంటిది. సుద. 2. 64.

చూడ ముచ్చ టగు

 • కనులపండు వగు, దర్శనీయ మగు.
 • "ఆ అన్నదమ్ము లిద్దరూ కలిసి మెలిసి తిరుగుతుంటే చూడ ముచ్చ టవుతుంది." వా.

చూడు నా దెబ్బ !

 • నే నేం చేస్తానో చూచుకో.
 • చూ. చూడు నాప్రతాపము; చూచుకో.

చూడు నాప్రతాపము

 • నేను నీకు చెఱుపు చేయ గలను అని బెదిరించుటలో ఉపయోగించు మాట.
 • వాడుకలోనూ - చూడు నా ప్రతాపం, చూడు నాదెబ్బ - అంటారు.
 • "సొమ్ము మీఁదట నీ కీయఁ జూడు నా ప్ర,తాపమని పల్కి యుత్సాహచాపలమున." శుక. 3. 77. చూడు మఱి
 • చూడూ....; చూద్దువు గాని లే.
 • "నీ బుద్ధికొలఁది చూడు మఱి." సరం. 3. 204.

చూడు వట్టు లాడు

 • నిప్పు ముట్టించిన కఱ్ఱలను పట్టుకొని ఆడు.
 • "ధర హిమమేరు మందర ముఖ గిరుల, భరగణంబులు సూడు వట్టు లాడుదురు." పండితా. ప్రథ. వాద. పు. 678.

చూడ్కి కందు

 • కనబడు.
 • "సూక్ష్మదృష్టి వీక్షించినఁ జూడ్కి కందు." కాశీ. 4. 130.

చూడ్కికి వ్రే గగు

 • కష్టదర్శన మగు.
 • "తెగియుఁ జూడ్కికిఁ జాల వ్రేఁ గగుచుఁ బొలిచె." భార. ద్రోణ. 2. 126.

చూడ్కిపండువు

 • నేత్రపర్వము. విప్ర. 2. 14.

చూడ్కిపండువు అగు

 • కనుల పండు వగు.
 • "అమ్మరు నెలగోలు, పౌఁజు లనఁగఁ జూడ్కిపండు వగుచు." పారి. 3. 51.
 • చూ. కన్నులపండువు.

చూడ్కుల ద్రావు

 • అతిప్రేమతో, అత్యాకాంక్షతో చూచు.
 • "లలితాంగి యవయవములు సూచి మది దని వోవక చూడ్కులఁ ద్రావఁ దలఁచు." కుమా. 5. 45.
 • చూ. కనులతో త్రావు.

చూడ్కుల పండువు

 • కనులపండువు.
 • "ఆత్మవ,క్షోమణివేదిఁ బొల్పెసఁగఁ జూడ్కుల పండువు సేయువేంకట, స్వామి కృతార్థుఁ జేయు." పారి. 1. 1.

చూతము గా

 • చూస్తాము గా చూస్తాము లే అని నేటివాడుక.
 • ఒక విధమైన ఉదాసీనభావాన్ని, అసమ్మతినీ సూచించే పలుకుబడి.
 • "తా వాదము సేసి శివమతంబు జయింపఁగా వచ్చెనొ? చూతము గా రావింపుము." ఆము. 4. 55.
 • "ఎవ డొస్తాడో చూస్తాం గా నిన్ను రక్షించడానికి." వా.

చూప చెప్ప గలుగు

 • వాక్చక్షుగోచరు డగు.
 • "చూపఁ జెప్పఁ గలభక్తసుజనుఁడవు మాకు." తాళ్ల. సం. 6. 60.

చూపట్ట గలది

 • సుందరి.
 • దర్శనీయురాలు.
 • "చూపట్టంగలదాన నొంటిమెయి నిచ్చోఁ బోవరా దంచు." శుక. 3. 151. చూపట్టు
 • 1. కనబడు.
 • "అమలమూర్తు లై మీరు మహిం జూ పట్టెద రేటికి." జైమి. 8. 19.
 • "ప్రసూనంబులుఁ దమ్మలములుఁ జూ పట్టంగా." రుక్మాం. 3. 225.
 • 2. తోచు.
 • "తాలిమి చూపట్టును ధైర్య మనఁగ." కావ్యా. 2. 38.
 • 3. కలుగు.
 • "సర్వలక్షణపరిపూర్ణచారుమూర్తి, పట్టి జాంబవతికిని జూపట్టినపుడు." సాంబో. 4. 85.

చూపడు

 • చూపట్టు.

చూపరి

 • రూపవంతుడు.
 • రూపవతి.
 • "చూపరుల నెరివ నైనను, నేపున సంభోగకేళి నెనయం జూచున్." హంస. 4. 147.

చూపఱు

 • చూచువారు.

చూపఱులు

 • చూచువారు.

చూపి చూపక మునుపె

 • వెంటనే.
 • "మొనసి వెల చూపి చూపక మునుపె వారి, సరకు లమ్ముడు వోయె...." శుక. 2. 564.
 • చూ. అనియు ననక మునుపే.

చూపిడు

 • చూపు.

చూపి మోపి అను

 • సాటువులు పెట్టి నిందించు సామాన్యంగా ఆడవాళ్లు కుక్కమీదనో, పిల్లి మీదనో పెట్టి దేనినో చూపిస్తూ ఎవరినో యెత్తి పొడవడం నిందించడం మామూలు.
 • "వినుము ప్రభావతి నేమ,న్ననఁ దెలిపెదఁ జూపి మోపి యనుటయుఁ గదా!" శుక. 2. 559.
 • చూ. సూటి పోటి మాటలు.

చూపుగుఱ్ఱము

 • ఆకారంపుష్టి, నై వేద్యంనష్టి, చూడ్డానికి బాగుండునే కాని పనికి రా డనుట.
 • "సుకవాసి పనిపంద చూపుగుఱ్ఱంబు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పం. 1494.
 • "ఆకారపుష్టి నైవేద్యం నష్టి." సా.

చూపుడు ఆయికం

 • స్వాధీనం చేయకుండా తనఖా పెట్టుట.
 • ఆయికం, తనఖా, ఆడుమానం యివన్నీ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్కటి వాడినా అన్నీ ఒకటే.
 • స్వాధీన ఆయికానికి ఇది వ్యతిరేక మయినది.
 • "ఆ యిల్లు చూపుడు ఆయికం పెట్టి మూడు వందలు తెచ్చాను." వా. చూపుడుకొంగు
 • చీరలో పైకి బాగా కనబడునట్టు కట్టిన కొంగు.
 • అమ్మువా రా కొంగునే పైకి వచ్చునట్లు మడుస్తారు.

చూపుడుకోక

 • పలుచని నేత గల చీర. బ్రౌన్.

చూపుడుగుఱ్ఱము శ. ర.

 • చూ. చూపుగుఱ్ఱము.

చూపుడు పూట

 • పూటకాపు.
 • పూటపడిన వాడు.
 • ఒకరికి బదులుగా ఒకరిని పూట పెట్టి అప్పు తీసికొనుట అలవాటు.
 • చూపుడు ఆయకము, చూపుడు అడమానము వంటివానిలోని చూపుడు వంటిదే యిది. తాళ్ల. సం. 10. 142.
 • "చూపుడుఁబూఁట యతఁడు ఋణిఁ, జూపవలయుఁ జూపఁ డేని సొ మ్మరువఁ దగున్." విజ్ఞా. వ్యవ. 86.

చూపుడువ్రేలు

 • బొటనవ్రేలి ప్రక్కవేలు. తర్జని.

చూపు తప్పు

 • గమనించక పోవు, లక్ష్య పెట్టక పోవు.
 • "శూలద బ్రహ్మయ్య చూపుఁ దప్పితివొ." పండితా. ద్వితీ. ,మహి. పుట. 214.

చూపులనె చుఱ పుచ్చు

 • తీక్ష్ణముగా చూచు, చూపులతోనే కాల్చు.
 • "వచ్చు రిపుఁ జూపులనె చుఱ పుచ్చుచు...." ఆము. 3. 28.

చూపెట్టుకొని

 • 1. గమనిస్తూ.
 • "నిజచ్ఛాయం గని తమ్ము నంత నంతఁ జూపెట్టుక వచ్చు నొంటని తమ్మికంటులని." చంద్రా. 5. 63.
 • 2. కాచుకొని; కాపాడు కుంటూ.
 • "అశక్తుని చంద మొంది చూ,పెట్టుక యుండ నేల." ఉత్త. రా. 5. 11.
 • ఉపేక్షతో చూచు అని వావిళ్ళ ని.
 • కాని రాయలసీమలో నేటికీ పై అర్థంలోనే ఉంది.
 • "ఏదో మా నాన్నను చూపెట్టుకొని ఉంటూంది మా అక్క." వా.

చూపోపక

 • అసూయ పడి.
 • "చూపోపక." నైష. 6. 32.
 • "విధి నా,పాపల మువ్వురఁ దోడ్తోఁ, జూపోపక చంపెఁ దత్ప్రసూతిదినములన్." ఉ. హరి. 2. 14.

చూపోపని

 • అసూయ పడునట్టి.
 • "క్షితి కెల్ల నిను నభిషిక్తుఁ గావింతు, నందుకుఁ జూపోపనట్టి వారలను." వర. రా. అయో. పు. 340. పంక్తి. 5.

చూపోపమి

 • అసూయ.
 • "దివిజద్రుప్రసవంబుఁ గాంచిన సపత్నిం జూచి చూపోపక." ఆము. 5. 74.

చూపోపు

 • ఓర్చుకొను.
 • "ఆ పసిఁడి గిన్నె యెవ్వరి,చే పడియెనొ వీరి నేల సిలుగులఁ బెట్టం, జూపోపరుగా." విప్ర. 5. 28.

చూపోర్చు

 • సహించు.
 • చూపోపమికి వ్యతిరేక మయినది.
 • "ఒకరి మేలునకుఁ జూపోర్చినవాఁడు." వర. రా. అయో. పు. 247. పంక్తి. 14.

చూరకత్తి

 • ఒక రకమైన కత్తి.

చూరనాడు.

 • కొల్లగొను.
 • "ప్రచండకుసుమ, కాండ భండనమున సరికట్లఁ బెనఁగి, సుప్తిఁ బొందిరి తెమ్మెరల్ చూరనాడ." శుక. 2. 69.

చూరుకత్తి

 • ఒక రకమైన చిన్నకత్తి. బ్రౌన్.

చూరుకమ్మి

 • ఇంటి ఆకుకప్పుకు పైన ఎగిరి పోకుండా కట్టే పట్టె.

చూరుకుట్టు

 • ఇంటిమీది ఆకు కప్పునకు కుట్టే కుట్టు.

చూరుకుట్టుదబ్బ

 • చూ. చూరుకుట్టుబద్ద.

చూరుకుట్టుబద్ద

 • చూరు కుట్టే వెదురుబద్ద.

చూరు పట్టుకొని వేలాడు

 • వా ళ్లెంత తిరస్కరించినా వారిమీదనే పడి చచ్చువారి యెడ ఉపయోగించే మాట.
 • "వాడు అత్తగారింట్లో ఎన్నిమాటలన్నా పడి ఉన్నాడు. మెడ బట్టి తోస్తే చూరు పట్టుకొని వేలాడే రకం." వా.

చూరుపట్టె

 • చూరుకమ్మి.

చూరుమొగ్గ

 • చూరుపట్టీపై తీర్చిన - చేతిపని చేసిన - మొగ్గ. జైమి. 5. 157.

చూరెలుక

 • ఒక రకమైన ఎలుక.

చూర్ణము సేయు

 • నాశము చేయు.
 • "దుష్ట సత్వముల్, ధారుణి నేపు రేఁగి బెడిదంబుగ మూఁకలు గట్టి గ్రామముల్, మారి మసంగిన ట్లయి సమస్తముఁ జూర్ణము చేసినప్పుడు." రుక్మాం. 3. 79.