పదబంధ పారిజాతము/గుటుకు మనుచు మ్రింగు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గుజరాను పఱచు

 • అర్పించు; కాన్క యిచ్చు.
 • "...హైదరుజంగు గాంచి నజరు గుజరాను పఱచి." రంగా. 2. 85.

గుజ్జుబ్రాలు

 • ధాన్యవిశేషం. బ్రౌన్.

గుజ్జుమామిడి

 • ఒక రకమైన మామిడి.

గుజ్జెనగూళ్లు

 • పిల్లలు బొమ్మలాట ఆడుకొనేటప్పుడు చిన్న గురిగెలలో వండుకొను అన్నము. ఒక విధమైన పిల్లల ఆట.

గుటకలు మ్రింగు

 • ఏదో ఒకదానిని ఆశించి, అది యెప్పుడు మనకు వస్తుందా అని వేచి యుండు.
 • "...పటుతయుఁ దోఁప మ్రొక్కి నిజ వాస్తవమున్ స్తవమాదిగా ననెన్, గుటకలు మ్రింగుచుం ద్రిదశకోటిగతుం డిటు తాటకాంతకా?" రామకథా. ఉ. భా. 6. 219.

గుటకలు వేయు

 • ఎంతో ఆశించు.
 • "వీధిలో పొయ్యే అమ్మాయిలను వీడు గుటకలు వేస్తూ చూస్తుంటాడు." వా.
 • చూ. గుటకలు మ్రింగు.

గుటకాయ స్వాహా చేయు

 • అపహరించు. కొత్త. 435.

గుటగుట మను

 • సంకోచము కలుగు.
 • "మనమున గుటగుట మను." శ్రవ. 3. 86.

గుటగుట యను ధ్వన్యనుకరణము.

 • "ఉల్ల మగలంగ నయ్యుగ్రభల్లుకంబు, గుట గుట యటంచు రొప్పి యక్కుటిలుఁ గదిసి." శుక. 1. 500.

గుటిక మ్రింగిన సిద్ధు డగు

 • నిశ్చలు డై యుండు.
 • "గుటిక మ్రింగినసిద్ధుఁ డగుచుఁ దరలఁడు." వర. రా. అయో. పు. 330. పంక్తి. 23.

గుటుకు మనుచు మ్రింగు

 • గుటుక్కున మ్రింగు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "క్రోఁతిమూఁకల మ్రింగెద గుటుకు మనుచు." బాల. 159.

గుటుక్కను

 • చచ్చు.

గుటుక్కు మను

 • చనిపోవు.
 • "వాడు కాస్తా గుటుక్కు మంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది అయ్యసంగతి." వా.

గుట్టీక

 • మనసులోని బాధ నితరులకు తెలియ నీక.
 • "గుట్టీక నలంగియు నత్తమామల చిత్తంబు వచ్చునట్లు భక్తి శక్తులు మెఱసి పాటులంబడుమఱందలి." పాండు. 3. 24. గుట్టుకీడు
 • రహస్యశత్రువు. ఆము. 4. 250.

గుట్టు కోల్పడు

 • బయట పడిపోవు, కొంచె పడు.
 • "నిన్ను నమ్మి నా, గుట్టును దేజము న్మి గులఁ గోల్పడి పోయితి నేమి సేయుదున్." పారి. 1. 127.

గుట్టు గలయది

 • రహస్యమును మనసులోనే పెట్టుకొనగలది - పెట్టుకొన గలవాడు, మర్మిష్ఠి.
 • "మండోదరితో, నంతయును దెలిపి క్మమ్మఱి, కాంతునికడ నుండె గుట్టు గలయది వోలెన్." శుక. 3. 273.

గుట్టు గైకొను

 • రహస్యము నెఱుగు.
 • "ఎట్ట కేలకు నాదు గుట్టు గైకొని." పాణి. 3. 32.

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా

 • రహస్యముగా, ఎవరికీ తెలియకుండా.
 • "వాడు ఊళ్లో నలుగురిదగ్గరా అప్పులు చేసి, గుట్టు చప్పుడు కాకుండా లేచి పోయినాడు." వా.

గుట్టు చెడు

 • రహస్యభంగ మగు.
 • "ఎట్ట కేలకు గుట్టు చెడి." శ్రవ. 1. 85.

గుట్టున పోనిచ్చు

 • ఊరకే అల్లరి లేకుండా వదలి పెట్టు.
 • "మౌనముఁ దాల్చిన గుట్టునఁ బోనీఁడు నిరంకుశుండు." నిరం. 3. 15.

గుట్టుపట్టు

 • గుండె. వావిళ్ళ.

గుట్టు బిట్టాడు

 • క్రక్కదలు.
 • "చిందరవంద రయి గుట్టుబిట్టాడంగన్." సారం. 3. 15.

గుట్టు మట్టు

 • రహస్యము, ఆంతర్యము. జం.
 • "మీ బండాలము కొండల కెగఁబ్రాకు చున్నను మీలోని గుట్టుమట్టు నే గట్టిగాఁ గనిపెట్టినాఁడను." ధర్మజ. 63. పు. 11. పం.

గుట్టు వీడు

 • బయల్పడు. మనసులో నున్నది వెలనాడు.
 • "చెలఁగన్ మున్నుగ గుట్టు వీడుటకు నై చింతింతు రన్యోన్యమున్." రాజగో. 2. 68.

గుట్టు సాకిరి

 • 'వాది తన వ్యవహారము గెల్చుటకొఱకు రప్పింపగా వచ్చి దాగియుండి ప్రతివాది యొక్క మాట లన్ని యు జక్కగా విన్న సాక్షి.' శ. ర.

గుడగుడ ధ్వన్యనుకరణము.

 • "గుడగుడ నుడికెడి యుదకము." సింహా. 8. 188.