పదబంధ పారిజాతము/అధవా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అద్దు_____అధా 61 అధి______అధీ

అద్దు పద్దు.

 • అదుపు ఆజ్ఞ. జం.
 • "అద్దూ పద్దూ లేక వా డీమధ్య మితిమీఱి పోతున్నాడు." వా.

అద్దు ముద్దు

 • ముద్దు ముచ్చట. జం.
 • "అద్దుముద్దు మీఱి యాడది మగ డంచు, గుడిమాడి యాడ జూడ దలచి." రాధి. 3 ఆ.

అద్దెకు తిప్పు

 • అద్దెకు ఇచ్చు.
 • "వాడు ఉన్న నాలుగు ఇళ్లూ అద్దెకు తిప్పుతూ జీవిస్తున్నాడు." వా.

అద్భుత పడు

 • ఆశ్చర్యపడు.
 • "అశ్వము గొం చుడువీధి నేగ నద్భుతపడి." జైమి. 2. 29.

అద్వైతము

 • చాదస్తము.
 • "వాడి దంతా ఒట్టి అద్వైతం." వా

అధవా.

 • ఒక వేళ.
 • "వసుమతిపై నధవా నన్ను బుట్టింప నూహ కల్గెనేని." వరాహ. 2. 156.
 • "నీవు వస్తే మంచిది. అధవా ఏకారణం వల్ల యినా నువ్వు రాలేక పోతే మీ వా ణ్ణయినా తప్పకుండా పంపించు." వా.

అధాయకుడా విధాయకుడా ?

 • వాడికి చెప్పి ఏమి ప్రయోజనం? వా డిందులో చేయ గలది యేమి కలదు అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "వా డేమి అధాయకుడా ? విధాయకుడా ? వా డేమంటే నేమి? వా.

అధిక ప్రసంగము చేయు

 • అనవసరముగా జోక్యము కలిగించుకొని మాట్లాడు.

అధిక ప్రసంగి

 • వాచాలుడు.
 • చూ. అదనప్రసంగి.

అధిక మాసము.

 • సూర్యుడు ఒకే రాశిలో ఉండగా రెండు చాంద్రమాన మాసము లారంభ మైతే తొలిది అధికమాసం. రెంటికీ ఒకేపేరు ఉంటుంది.
 • అధికచైత్రము, నిజచైత్రము ఇత్యాదులు.

అధికాచమానం

 • బహిర్దేశమునకు వెళ్లుట వైదికుల పరిభాష.
 • చూ. అల్పాచమానం.

అధివాసరము

 • తద్దినానికి ముందునాటిరాత్రి ఉపవసించుట. దీనినే అతివాస మనీ వాడుకలో అంటారు.
 • (రూపం) అతివాసము.

అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణములు

 • చదుట, ఇతరులకు చెప్పుట, ఆ ప్రకారం ఆచరించుట, వానిని అనుసరించ మని యిత అద్ధా_____అన 62 అన_____అన
 • రులలో ప్రచారము చేయుట.

అద్ధాన్నం.

 • ఇది కోస్తాజిల్లాలలో వినిపించే రూపం.
 • చూ. అధ్వాన్నం.

అధ్వాన్నం

 • దిక్కు మాలినది, పాడుది.
 • "డించిపోవ దగవా యధ్వాన్న పుం బట్టునన్." హర. 3. 86.
 • ఈ అధ్వాన్నం అనేక రకాలు గా ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఈ పుస్తకం చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది."
 • "తండ్రి చాలా కష్టపడి సంపాదించి పోయిన ఆస్తి నంతా వాడు నాలుగు రోజులలో అధ్వాన్నం చేసి పారేశాశు."
 • "ఎందుకు రా ఈ అధ్వాన్న పుబతుకు." వా.

అనంతశ యనం

 • పాడె.
 • అంతము లేనిశయనము కనుక.

అనక్షరకుక్షి

 • చదువు రానిమొద్దు.
 • చూ. నిరక్షరకుక్షి.

అనగా అనగా

 • తెలుగునాట ప్రతి జానపద కథా అనగా అనగా అన్న పలుకుబడితో ప్రారంభం కావడం అలవాటు.
 • అనగా అనగా ఒక ఊరు, అనగా అనగా ఒకరాజు - అన్నట్లు.

"అనగా ననగా నొకపుర
మొనరుం జంద్రవతి యనగ."
                   శుక. 1. 171.

అనగి పెనగి

 • అన్యోన్యముగా-కలసి మెలసి.
 • "అరమరలు లేనికూరిమి ననగి పెనగి." పారి. 1. 94.

అనగిపెనగి యుండు

 • స్నేహముగా కలసి మెలసి యుండు.

అనగ్ని దగ్ధుడు

 • నిప్పు పెట్టినా కాలనివాడు.

అనధ్యయనం

 • చదువగూడని రోజు.
 • చతుర్దశి, పూర్ణమ లేక అమాస్య, ప్రతిపత్తులలో వేదాధ్యయనం చేయరా దని శాస్త్రం. అష్టమి కూడా వీనిలో చేర్చుట కలదు.
 • (రూపాం) అనధ్యాయం.
 • చూ. శిష్టానధ్యాయం.

అనబట్టదు

 • 1. ఏమీ అన లేము.
 • "అనబట్టదు లోకములోన నిట్టి వేసవి గలదే?" కుమా. 6. 138.
 • 2. ఇలా అని చెప్ప వీలులేదు.
 • "అయ్యో! మాసంసారం ఇట్లా అనబట్ట దమ్మా!" వా. అనబట్టు
 • అనుటకు తగు, అనవలసి వచ్చు, రాయలసీమలో వాడుకలో ఉంది.
 • "ఇట్లా అని అనబట్టదు వాడి సంగతి."
 • "ఇట్లా చేస్తా వుంటే ఏదో గట్టిగా అన బట్టుతుంది." వా.

అనరాదు గాక

 • అనగూడదు గానీ.
 • "అనరాదు గాక నా యింటన కా దిటు వంటి చెలువ నాకంబున గల్గునె." కళా. 5. 117.
 • "అనగూడదు గానీ వా డంత నీచుడు మరొకడు ఉండడు." వా.
 • "నాకొడుకు కనక అనరాదు గానీ వాడు మంచి దిట్ట మైనపండితుడు." వా.

అనలు కొనలు పాఱు

 • తీగ సాగు, వృద్ధి చెందు, తీగ పెరిగేటప్పుడు ననలు వేస్తూ పెరగడం ద్వారా వచ్చినపలుకుబడి.
 • "అనలుం గొనలుం బాఱుచు, మనమున నా కోర్కెతీగె మగువకు మిగులం." కళా. 6. 212.
 • "కుటిలాలక కూర్మి యనలు గొనలుం బారన్." సారం. 3. 144.
 • "అమరగ లతికలు...గుము రై, యెల దోట యనలు గొనలుం బాఱెన్." విప్ర. 2. 24.
 • చూ. తీగ సాగు.

అనవలసి యంటి

 • మాటసామెతగా చెప్పితినే కానీ మ రేమీ కాదు అన్న సందర్భంలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "అనవలసి యంటి నిన్నుం, గను గొనుటే చాలు బడలికలు కనుపించెన్." శుక. 2 ఆ. 523.

అనాగతవిధాత

 • రాబోవు కీడును ముందే గ్రహించి దానికై జాగ్రత్త పడువాడు.
 • పంచతంత్రములోని మూడు చేపలకథపై వచ్చినపలుకుబడి. భారతంలోనూ ఉన్నది.

అనాఘ్రాతపుష్పము

 • వాసన చూడనిపూవు, అనను భూతపూర్వము.
 • పాండు. 5. 186.

అనిగొను

 • యుద్ధము చేయు.
 • యామున. 1. 221.

అనిచి పుచ్చు

 • పనిమీద పంపు.
 • "నన్నుం దగవుగ భూవిభుకడ కనిచి పుచ్చు." భాస్క. అర. 2. 176.

అనియు ననక మునుపే

 • వెంటనే అనుటి.
 • నోటిమాట నోటిలో ఉండగానే, అనీ అనక ముందే, వచ్చీ రాక ముందే, చేసీ చేయక ముందే, చెప్పీ చెప్పక ముందే-ఇలాంటివి పెక్కులు.
 • "అని యనియు ననక మునుపే యనఘా!..." శుక. 2 ఆ. 165. ప. అనీ కొనా తెలియ లేదు
 • మొదలూ, తుదీ తెలియలేదు. అల్లుటలో తొలుత ఆరంభించేటప్పుడు 'అని' వేస్తారు. అలాగే ఆఖరున ఉన్నది కొన. అవి రెండూ తెలియుట అనగా అందలి వివర మంతా తెలియుట - తుదీ మొదలూ కూడా.
 • "ఇందులో అనీకొనా తెలియడం లేదు." వా.

అనీ మొనా తెలియదు

 • ఇందులో మొదలేదో తుది ఏదో తెలియదు. అంటే దాని తత్త్వం తెలియ దనుట. జం.
 • "అనీ మొనా తెలిస్తే గానీ ఏ ముడీ విప్పలేము." వా.

అను కణకన్

 • పైపై పడగా, వర్షించగా.
 • "ఉర్వీతల మద్రువంగ నుల్క్స్స్పాతం బనుకణక." కుమా. 2. 11.

అనుకుంటూ ఉండగా

 • ఆ ప్రస్తావమే జరుగుతుండగా.
 • "అనుకుంటూండ గానే వచ్చావు. నూరేండ్లాయుసు." వా.

అనుమానం పెనుభూతం

 • అనుమానం చెడ్డది.
 • చూ. అనుమానం ప్రాణసంకటం.

అనుమానం ప్రాణసంకటం

 • అనుమానం చెడ్డది.
 • "వాని కేదో అనుమానం పట్టుకొంది. రోజురోజుకూ నీరసించి పోతున్నాడు. అనుమానం ప్రాణసంకటం." వా.
 • చూ. అనుమానం పెనుభూతం.

అనుమానపు పీనుగ

 • వట్టి అనుమానపు మనిషి అని నిందగా అనుటలో ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "వాడింట్లో ఎక్కడ దిగనిస్తాడు రా. ఒట్టి అనుమానప్పీనుగ." వా.

అనుమానపు మనిషి

 • అడుగడుగునా సందేహా లుండే మనిషి.
 • "వాడు చాలా అనుమానం మనిషి. ఏది నిశ్చయించుకోవా లన్నా సంవత్సరాలు పడుతుంది." వా.
 • చూ. అనుమానపుపీనుగ.

అనుము, మినుము అనకుండు

 • ఏమీ అనకుండు, మౌనము వహించు.
 • "అనుము మినుము ననక చాటున గూర్చుండె నక్కటకట!"
 • గుంటూ. వూ. పు. 31.
 • "నే నెంత నెత్తి పగలగొట్టుకుంటున్నా వాడు అనుమూ మినుమూ అనకుండా బెల్లంకొట్టిన రాయిలా ఉంటే నే నేం చేసేది?" వా.

అనువు గానిచోట అధికుల మనరాదు

 • కూడనిచోట మన గొప్ప చూపరాదు.
 • "ఇల్లూ దొడ్డీ అంతా వాడిది. సంపాదించి తెచ్చి వేస్తున్న వాడు వాడు. మనం ఎవరం ఏ మనడానికీ? వాడి ప్రవర్తన బాగా లేకపోతే అది వేరేమాట. మన