నీ సరి దైవము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సురటి రాగం - ఆదితాళం[మార్చు]

పల్లవి:
నీ సరి దైవము లేదని నామది నిన్నే నమ్మి నారా రామా ||

అనుపల్లవి:
భాసుర భుసుర పాలన మేలన వాఇగ నీ దాసుని
దయచే సుఖాప్తు జేయు రామ ||

చరణం 1:
నిండు భక్తి గలిగి ఎపుడు నిన్నే పొగడినారా రామ
మండన ఖండన మానిత మానుత అండగ నీవుండగ
మా పండగ ఏపట్ల రామ ||

చరణం 2:
అహరహము నీదు పుజలాశ జేతురా రామ
అహిత రహిత మహిత విహిత బహుధా నీ
మహిమ లెన్న ద్రుహిణు తరమె అహహ రామ ||

చరణం 3:
ప్రేమ మీర దసు శ్రీరామునేలరా రామ
కోమల భామల గోపక రూపక నీ మది నను ప్రేమ
గలిగి ఏమరక భరించు రామ ||