నాయకురాలు (పల్నాటి వీరచరిత్ర)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాయకురాలు

పల్నాటి వీరచరిత్ర


ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణత్రివేణి

మచిలీపట్టణము

ప్రథమ ముద్రణ 1926

ద్వితీయ ముద్రణ 1969
మూల్యము:

మూడు రూపాయలుముద్రణ

త్రివేణి ప్రెస్, మచిలీపట్టణము

ఈ నాటకమునందు వచ్చు

పాత్రలు

పురుషులు:

1. ప్రతాపుడు

2. బ్రహ్మనాయుడు

3. బాలచంద్రుడు

4. నలగామరాజు

5. నరసింగరాజు

6. మలిదేవరాజు

7. అలుగురాజు

8. కొమ్మరాజు

9. అలరాజు

10 కేత రాజు

11. ఝుట్టిరాజు

12 పొదిలె పాపన్న

13. కల్వగుంట కాశీపతి

14. కేతురెడ్డి

15 రామిరెడ్డి

16. ముతసాని పిచ్చిరెడ్డి

17. కన్నమదాసు

18. లంకన్న

19. చాకలి చందన్న

20. మంగలి మంచన్న

21. కుమ్మరి తేర్కుడు

22. అనపోతు

23. అర్చకుడు

24. సేవకుడు

25. పెద్దసెట్టి

26. బ్రాహ్మణుడు

27. గుమాస్తా

28. సుద్దులవాడు

29. చెంచునాయకుడు, చెంచులు

30. గోసాయిలు

31. సైనికులు

32. ప్రజలు

స్త్రీలు : నాగాంబిక (నాయకురాలు)

అంకితము

లక్ష్మీనారాయణుల కల్లుడై - యల కైలాసమున
కాశీనాథుడు శిరమున నిడుకొని - గంగ నేలినాడు
కాశీనాథుని వారి వంశమున - గలిగె నొక్క ఘనుడు
నాయకురాలికి తగినభర్తని - నాగేశ్వరు డనిరి
దేశోద్ధారకనామబిరుదుడు - ధీరోదాత్తుండు
భాషాసేవయే పరమధర్మముగ - భావించెడువాడు
దేశభక్తియే దైవభక్తి యని - తెలిసిన సుజ్ఞాని
దైవదత్తమగు ధనమునకెల్లను - ధర్మకర్తననెడు
భావముతోడను పంచిపెట్టును - ప్రజలకు నెల్లెడల
లేదని చెప్పుటే వాతప్పని దా - లేదని యెరుగండు.

ఉన్నవ లక్మీనారాయణులకు - ఉద్భవమొందింది
నాయకురాలని పేరుమోసిన - నాగాంబిక కన్నె
దీటై వున్నది తల్లిదండ్రులకు - ధీరోద్ధతురాలు
అచ్చమైన తన ఆంధ్రత్వముచే - నలరుతువుంటుంది
అందుచేతనే ఆంధ్రనాయకుడు - అందెను వియ్యమును
నాయకురాలికి ప్రియతరమైన - నాయకు డై నాడు
చిరకాలముగా వారి నేస్తము - చెన్ను మీరుగాత!This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.