నాగర సర్వస్వం/అసాధ్యలైన వనితలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ణాలుచేసేవనితలు కూడ కొంతప్రయత్నంతో పరపురుషునకు వశమవుతారు.

3. అసాధ్యలైన వనితలు

మిక్కిలి సిగ్గుపడే వనితలు, భయపడే వనితలు, ఏదో పెద్ద దుఃఖంలో చిక్కిఉన్న వనితలు, దేనియందున ఆశలేని వనితలు పరపురుషునకు ఎన్నడు వశంకారు. బాగా సిగ్గుపడే వనిత పరపురుష ప్రసంగానికే సిగ్గుపడి వెనుకకు తగ్గుతుంది. భయపడే వనితలు లోకభీతిని వీడజాలనివారై వుంటారు. అందుచే అచ్చట పరపురుషుడు ఎన్నివలలు పరచినా ప్రయోజనం లేదు. ఏదో మహాదుఃఖంలో చిక్కివున్న వనిత ఆదుఃఖచ్ఛాయలు తొలగినమీదట అంగీకరిస్తుందేమోకాని, ఆదుఃఖం మనస్సుమీద పీటవేసుకొని కూర్చుండగా పరపురుష సాంగత్యానికి ప్రాణంపోయినా అంగీకరించదు. ఏదోఆశ - సుఖించవచ్చుననియో, కానుకలు, ధనము లభించుననియో - ఏదో కోరిక వున్నపుడుకదా వనిత పరపురుషునకు వశమవుతుంది. కాని ఏఆశ లేని స్త్రీ పరున కెందుక వశమవుతుంది. అందుకే లోభవర్భితలైన స్త్రీలు పరపురుషున కెన్నడును స్వాధీనలుకారు. ఈ అసాధ్యలైన స్త్రీల విషయంలో పరపురుషుని ప్రయత్నం సఫలం కాదు. సఫలమైనా నిరాపదంగా సఫలంకాదు.

సులభసాధ్యలైన స్త్రీల విషయంలో పురుషుడు తనంతతానే చొరవ దీసికొని వ్యవహరించవచ్చును. లేదా తనకు కొంత జంకు కలిగితే యేస్నేహితునో కార్యసాధనకు వినియోగించవచ్చును. ఇలా అల్ప యత్నంలోనే వారు ఆతనికి స్వాధీనలవుతారు. కొంత ప్రయత్నం చేసిన మీదటగాని సాధ్యలుకాని స్త్రీల విషయంలో పురుషుడు తనంతతానుగా వ్యవహరించకూడదు. స్నేహితునికూడ వినియోగించకూడదు. అట్టి చోటలందాతడు దూతికను వినియోగించాలి.

దూతికలు :

ఇంటి చాకలి స్త్రీ ఇంటిలో నిత్యము పనిచేసే దాసి, పూవులమ్మునది, యోగాభ్యాసముచేయు ఆడుది, పొరుగింటి