నవ్య మోహన కోకి లానంద గీతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


నవ్య మోహన కోకి లానంద గీతి

దరవికస్వర సుమ మనోహర సుగంధ

మనిల భంగంబులను గొట్టుకొనుచు బోయె

నెచటికో యని చింతిల నేటి కోయి!