నను విడనాడుట - న్యాయమా సామి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి:
నను విడనాడుట - న్యాయమా సామి
న్యాయమా సామి - న్యాయమా సామి ॥నను॥

చరణ:
కనికర మేల లేదు - కారణ మేమిర
కారణ మేమిర - కారణ మేమిర ॥నను॥

నను మరుబారి ద్రోయ - న్యాయమా సామి
న్యాయమా సామి - న్యాయమా సామి ॥నను॥

విను తోట్లవల్లూరి - వేణుగోపాల
వేణుగోపాలా - వేణుగోపాలా ॥నను॥

ఘన దాసు రామావన - కరుణింప వేమిరా
కరుణింప వేమిరా - కరుణింప వేమిరా ॥నను॥