ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తయొః సంవథతొర ఏవ కృష్ణ థారుకయొస తథా
సాత్యగాథ రజనీ రాజన్న అద రాజాన్వబుధ్యత
2 పఠన్తి పాణిస్వనికా మాగధా మధుపర్కికాః
వైలాతికాశ చ సూతాశ చ తుష్టువుః పురుషర్షభమ
3 నర్తకాశ చాప్య అనృత్యన్త జగుర గీతాని గాయకాః
కురువంశస్వతార్దాని మధురం రక్తకణ్ఠినః
4 మృథఙ్గా ఝర్ఝరా భేర్యః పణవానకగొముఖాః
ఆడమ్బరాశ చ శఙ్ఖాశ చ థున్థుభ్యశ చ మహాస్వనాః
5 ఏవమ ఏతాని సర్వాణి తదాన్యాన్య అపి భారత
వాథయన్తి సమ సంహృష్టాః కుశలాః సాధు శిక్షితాః
6 స మేఘసమనిర్ఘొషొ మహాఞ శబ్థొ ఽసపృశథ థివమ
పార్దివ పరవరం సుప్తం యుధిష్ఠిరమ అబొధయత
7 పరతిబుథ్ధః సుఖం సుప్తొ మహార్హే శయనొత్తమే
ఉత్దాయావశ్యకాయార్దం యయౌ సనానగృహం తతః
8 తతః శుక్లామ్బరాః సనాతాస తరుణాష్టొత్తరం శతమ
సనాపకాః కాఞ్చనైర కుమ్భైః పూర్ణైః సముపతస్దిరే
9 భథ్రాసనే సూపవిష్టః పరిధాయామ్బరం లఘు
సస్నౌ చన్థనసంయుక్తైః పానీయైర అభిమన్త్రితైః
10 ఉత్సాథితః కషాయేణ బలవథ్భిః సుశిక్షితైః
ఆప్లుతః సాధివాసేన బలేన చ సుగన్ధినా
11 హరిణా చన్థనేనాఙ్గమ అనులిప్య మహాభుజః
సరగ్వీ చాక్లిష్టవసనః పరాఙ్ముఖః పరాఞ్జలిః సదితః
12 జజాప జప్యం కౌన్తేయః సతాం మార్గమ అనుష్ఠితః
తతొ ఽగనిశరణం థీప్తం పరవివేశ వినీతవత
13 సమిథ్ధం స పవిత్రాభిర అగ్నిమ ఆహుతిభిస తదా
మన్త్రపూతాభిర అర్చిత్వా నిశ్చక్రామ గృహాత తతః
14 థవితీయాం పురుషవ్యాఘ్రః కక్ష్యాం నిష్క్రమ్య పార్దివః
తత్ర వేథవిథొ విప్రాన అపశ్యథ బరాహ్మణర్షభాన
15 థాన్తాన వేథ వరతస్నాతాన సనాతాన అవభృదేషు చ
సహస్రానుచరాన సౌరాన అష్టౌ థశశతాని చ
16 అక్షతైః సుమనొభిశ చ వాచయిత్వా మహాభుజః
తాన థవిజాన మధు సర్పిర్భ్యాం ఫలైః శరేష్ఠైః సుమఙ్గలైః
17 పరాథాత కాఞ్చనమ ఏకైకం నిష్కం విప్రాయ పాణ్డవః
అలంకృతం చాశ్వశతం వాసాంసీష్టాశ చ థక్షిణాః
18 తదా గాః కపిలా థొగ్ధ్రీః సర్షభాః పాణ్డునన్థనః
హేమశృఙ్గీ రూప్యఖరా థత్త్వా చక్రే పరథక్షిణమ
19 సవస్తికాన వర్ధమానాంశ చ నన్థ్యావర్తాంశ చ కాఞ్చనా
మాల్యం చ జలకుమ్భాంశ చ జవలితం చ హుతాశనమ
20 పూర్ణాన్య అక్షత పాత్రాణి రుచకాన రొచనాంస తదా
సవలంకృతాః శుభాః కన్యా థధి సర్పిర్మధూథకమ
21 పఙ్గల్యాన పక్షిణశ చైవ యచ చాన్యథ అపి పూజితమ
థృష్ట్వా సపృష్ట్వా చ కౌన్తేయొ బాహ్యం కక్ష్యామ అగాత తతః
22 తతస తస్య మహాబాహొస తిష్ఠతః పరిచారకాః
సౌవర్ణం సర్వతొభథ్రం ముక్తా వైడూర్య మణ్డితమ
23 పరార్ధ్యాస్తరణాస్తీర్ణం సొత్తరచ ఛథమ ఋథ్ధిమత
విశ్వకర్మ కృతం థివ్యమ ఉపజహ్రుర వరాసనమ
24 తత్ర తస్యొపవిష్టస్య భూషణాని మహాత్మనః
ఉపజహ్రుర మహార్హాణి పరేష్యాః శుభ్రాణి సర్వశః
25 యుక్తాభరణ వేషస్య కౌన్తేయస్య మహాత్మనః
రూపమ ఆసీన మహారాజ థవిషతాం శొకవర్ధనమ
26 పాణ్డరైశ చన్థ్రరశ్మ్యాభైర హేమథణ్డైశ చ చామరైః
థొధూయమానః శుశుభే విథ్యుథ్భిర ఇవ తొయథః
27 సంస్తూయమానః సూతైశ చ వన్థ్యమానశ చ బన్థిభిః
ఉపగీయమానొ గన్ధర్వైర ఆస్తే సమ కురునన్థనః
28 తతొ ముహూర్తాథ ఆసీత తు బన్ధినాం నిస్వనొ మహాన
నేమిఘొషశ చ రదినాం ఖురఘొషశ చ వాజినామ
29 హరాథేన గజఘణ్టానాం శఙ్ఖానాం నినథేన చ
నరాణాం పథశబ్థైశ చ కమ్పతీవ సమ మేథినీ
30 తతః శుథ్ధాన్తమ ఆసాథ్య జానుభ్యాం భూతలే సదితః
శిరసా వన్థనీయం తమ అభివన్థ్య జగత్పతిమ
31 కుణ్డలీ బథ్ధనిస్త్రింశః సంనథ్ధ కవచొ యువా
అభిప్రణమ్య శిరసా థవాఃస్దొ ధర్మాత్మజాయ వై
నయవేథయథ ధృషీకేశమ ఉపయాతం మహాత్మనే
32 సొ ఽబరవీత పురుషవ్యాఘ్రః సవాగతేనైవ మాధవమ
అర్ఘ్యం చైవాసనం చాస్మై థీయతాం పరమార్చితమ
33 తతః పరవేశ్య వార్ష్ణేయమ ఉపవేశ్య వరాసనే
సత్కృత్య సత్కృతస తేన పర్యపృచ్ఛథ యుధిష్ఠిరః