ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ముఖేన రజనీ వయుష్టా కచ చిత తే మధుసూథన
కచ చిజ జఞానాని సర్వాణి పరసన్నాని తవాచ్యుత
2 [స]
వాసుథేవొ ఽపి తథ యుక్తం పర్యపృచ్ఛథ యుధిష్ఠిరమ
తతః కషత్తా పరకృతయొ నయవేథయథ ఉపస్దితాః
3 అనుజ్ఞాతశ చ రాజ్ఞా స పరావేశయత తం జనమ
విరాటం భీమసేనం చ ధృష్టథ్యుమ్నం చ సాత్యకిమ
4 శిఖణ్డినం యమౌ చైవ చేకితానం చ కేకయాన
యుయుత్సుం చైవ కౌరవ్యం పాఞ్చాల్యం చొత్తమౌజసమ
5 ఏతే చాన్యే చ బహవః కషత్రియాః షత్రియర్షభమ
ఉపతస్దుర మహాత్మానం వివిశుశ చాసనేషు తే
6 ఏకస్మిన్న ఆసనే వీరావ ఉపవిష్టౌ మహాబలౌ
కృష్ణశ చ యుయుధానశ చ మహాత్మానౌ మహాథ్యుతీ
7 తతొ యుధిష్ఠిరస తేషాం శృణ్వతాం మధుసూథనమ
అబ్రవీత పుణ్డరీకాక్షమ ఆభాష్య మధురం వచః
8 ఏకం తవాం వయమ ఆశ్రిత్య సహస్రాక్షమ ఇవామరాః
పరార్దయామొ జయం యుథ్ధే శాశ్వతాని సుఖాని చ
9 తవం హి రాజ్యవినాశం చ థవిషథ్భిశ చ నిరాక్రియామ
కలేశాంశ చ వివిధాన కృష్ణ సర్వాంస తాన అపి వేత్ద నః
10 తవయి సర్వేశ సర్వేషామ అస్మాకం భక్త వత్సల
సుఖమ ఆయత్తమ అత్యర్దం యాత్రా చ మధుసూథన
11 స తదా కురు వార్ష్ణేయ యదా తవయి మనొ మమ
అర్జునస్య యదాసత్యా పరతిజ్ఞా సయాచ చికీర్షితా
12 స భవాంస తారయత్వ అస్మాథ థుఃఖామర్ష మహార్ణవాత
పారం తితీర్షతామ అథ్య ఫల్వొ నొ భవ మాధవ
13 న హి తత కురుతే సంఖ్యే కార్తవీర్య సమస తవ అపి
రదీ యత కురుతే కృష్ణసారదిర యత్నమ ఆస్దితః
14 [వాసు]
సామరేష్వ అపి లొకేషు సర్వేషు చ తదావిధః
శరాసనధరః కశ చిథ యదా పార్దొ ధనంజయః
15 వీర్యవాన అస్త్రసంపన్నః పరాక్రానొన మహాబలః
యుథ్ధశౌణ్డః సథామర్షీ తేజసా పరమొ నృణామ
16 స యువా వృషభస్కన్ధొ థీర్ఘబాహుర మహాబలః
సింహర్షభ గతిః శరీమాన థవిషతస తే హనిష్యతి
17 అహం చ తత కరిష్యామి యదా కున్తీసుతొ ఽరజునః
ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యాని ధక్ష్యత్య అగ్నిర ఇవొత్దితః
18 అథ్య తం పాపకర్మాణం కషుథ్రం సౌభథ్ర ఘాతినమ
అపునర్థర్శనం మార్గమ ఇషుభిః కషేప్స్యతే ఽరజునః
19 తస్యాథ్య గృధ్రాః శయేనాశ చ వడ గొమాయవస తదా
భక్షయిష్యన్తి మాంసాని యే చాన్యే పురుషాథకాః
20 యథ్య అస్య థేవా గొప్తారః సేన్థ్రాః సర్వే తదాప్య అసౌ
రాజధానీం యమస్యాథ్య హతః పరాప్స్యతి సంకులే
21 నిహత్య సైన్ధవం జిష్ణుర అథ్య తవామ ఉపయాస్యతి
విశొకొ విజ్వరొ రాజన భవ భూతిపురస్కృతః