ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శరవిక్షతగాత్రస తు పరత్యమిత్రమ అవస్దితమ
అభిమన్యుః సమయన ధీమాన థుఃశాసనమ అదాబ్రవీత
2 థిష్ట్యా పశ్యామి సంగ్రామే మానినం శత్రుమ ఆగతమ
నిష్ఠురం తయక్తధర్మాణమ ఆక్రొశనపరాయణమ
3 యత సభాయాం తవయా రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య శృణ్వతః
కొపితః పరుషైర వాక్యైర ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
జయొన్మత్తేన భీమశ చ బహ్వబథ్ధం పరభాషతా
4 పరవిత్తాపహారస్య కరొధస్యాప్రశమస్య చ
లొభస్య జఞాననాశస్య థరొహస్యాత్యాహితస్య చ
5 పితౄణాం మమ రాజ్యస్య హరణస్యొగ్ర ధన్వినామ
తత తవామ ఇథమ అనుప్రాప్తం తత కొపాథ వై మహాత్మనామ
6 సథ్యశ చొగ్రమ అధర్మస్య ఫలం పరాఫ్నుహి థుర్మతే
శాసితాస్మ్య అథ్య తే బాణైః సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
7 అథ్యాహమ అనృణస తస్య కొపస్య భవితా రణే
అమర్షితాయాః కృష్ణాయాః కాఙ్క్షితస్య చ మే పితుః
8 అథ్య కౌరవ్య భీమస్య భవితాస్మ్య అనృణొ యుధి
న హి మే మొక్ష్యసే జీవన యథి నొత్సృజసే రణమ
9 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుర బాణం థుఃశాసనాన్తకమ
సంథధే పరవీరఘ్నః కాలాగ్న్యనిల వర్చసమ
10 తస్యొరస తూర్ణమ ఆసాథ్య జత్రు థేశే విభిథ్య తమ
అదైనం పఞ్చవింశత్యా పునశ చైవ సమర్పయత
11 స గాఢవిథ్ధొ వయదితొ రదొపస్ద ఉపావిశత
థుఃశాసనొ మహారాజ కశ్మలం చావిశన మహత
12 సారదిస తవరమాణస తు థుఃశాసనమ అచేతసమ
రణమధ్యాథ అపొవాహ సౌభథ్రశరపీడితమ
13 పాణ్డవా థరౌపథేయాశ చ విరాటశ చ సమీక్ష్య తమ
పాఞ్చాలాః కేకయాశ చైవ సింహనాథమ అదానథన
14 వాథిత్రాణి చ సర్వాణి నానా లిఙ్గని సర్వశః
పరావాథయన్త సంహృష్టాః పాణ్డూనాం తత్ర సైనికాః
15 పశ్యన్తః సమయమానాశ చ సౌభథ్రస్య విచేష్టితమ
అత్యన్తవిరిణం థృప్తం థృష్ట్వా శత్రుం పరాజితమ
16 ధర్మమారుత శక్రాణామ ఆశ్వినొః పరతిమాస తదా
ధారయన్తొ ధవజాగ్రేషు థరౌపథేయా మహారదాః
17 సాత్యకిశ చేకితానశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశిఖణ్డినౌ
కేకయా ధృష్టకేతుశ చ మత్స్యపాఞ్చాల సృంజయాః
18 పాణ్డవాశ చ ముథా యుక్తా యుధిష్ఠిర పురొగమాః
అభ్యవర్తన్త సహితా థరొణానీకం బిభిత్సవః
19 తతొ ఽభవన మహథ యుథ్ధం తవథీయానాం పరైః సహ
జయమ ఆకాఙ్క్షమాణానాం శూరాణామ అనివర్తినామ
20 థుర్యొధనొ మహారాజ రాధేయమ ఇథమ అబ్రవీత
పశ్య థుఃశాసనం వీరమ అభిమన్యువశంగతమ
21 పరతపన్తమ ఇవాథిత్యం నిఘ్నన్తం శాత్రవాన రణే
సౌభథ్రమ ఉథ్యతాస తరాతుమ అభిధావన్తి పాణ్డవాః
22 తతః కర్ణః శరైస తీక్ష్ణైర అభిమన్యుం థురాసథమ
అభ్యవర్షత సంక్రుథ్ధః పుత్రస్య హితకృత తవమ
23 తస్య చానుచరాంస తీక్ష్ణైర వివ్యాధ పరమేషుభిః
అవజ్ఞా పూర్వకం వీరః సౌభథ్రస్య రణాజిరే
24 అభిమన్యుస తు రాధేయం తరిసప్తత్యా శిలీముఖైః
అవిధ్యత తవరితొ రాజన థరొణం పరేప్సుర మహామనాః
25 తం తథా నాశకత కశ చిథ థరొణాథ వారయితుం రణే
ఆరుజన్తం రదశ్రేష్ఠాన వజ్రహస్తమ ఇవాసురాన
26 తతః కర్ణొ జయ పరేప్సుర మానీ సర్వధనుర్భృతామ
సౌభథ్రం శతశొ ఽవిధ్యథ ఉత్తమాస్త్రాణి థర్శయన
27 సొ ఽసత్రైర అస్త్రవిథాం శరేష్ఠొ రామ శిష్యః పరతాపవాన
సమరే శత్రుథుర్ధర్షమ అభిమన్యుమ అపీడయత
28 స తదా పీడ్యమానాస తు రాధేయేనాస్త్ర వృష్టిభిః
సమరే ఽమరసంకాశః సౌభథ్రొ న వయషీథత
29 తతః శిలాశితైస తీక్ష్ణైర భల్లైః సంనతపర్వభిః
ఛిత్త్వా ధనూంషి శూరాణామ ఆర్జునిః కర్ణమ ఆర్థయత
30 తతః కృచ్ఛ్రగతం కర్ణం థృష్ట్వా కర్ణాథ అనన్తరః
సౌభథ్రమ అభ్యయాత తూర్ణం థృఢమ ఉథ్యమ్య కార్ముకమ
31 తత ఉచ్చుక్రుశుః పార్దాస తేషాం చానుచరా జనాః
వాథిత్రాణి చ సంజఘ్నుః సౌభథ్రం చాపి తుష్టువుః