ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సొ ఽభిగర్జన ధనుష్పాణిర జయాం వికర్షన పునః పునః
తయొర మహాత్మనొస తూర్ణం రదాన్తరమ అవాపతత
2 సొ ఽవిధ్యథ థశభిర బాణైర అభిమన్యుం థురాసథమ
సచ ఛత్త్ర ధవజయన్తారం సాశ్వమ ఆశు సమయన్న ఇవ
3 పితృపైతామహం కర్మ కుర్వాణమ అతిమానుషమ
థృష్ట్వార్థితం శరైః కార్ష్ణిం తవథీయా హృషితాభవన
4 తస్యాభిమన్యుర ఆయమ్య సమయన్న ఏకేన పత్రిణా
శిరః పరచ్యావయామ ఆస స రదాత పరపతథ భువి
5 కర్ణికారమ ఇవొథ్ధూతం వాతేన మదితం నగాత
భరాతరం నిహతం థృష్ట్వా రాజన కర్ణొ వయదాం యయౌ
6 విముఖీకృత్య కర్ణం తు సౌభథ్రః కఙ్కపత్రిభిః
అన్యాన అపి మహేష్వాసాంస తూర్ణమ ఏవాభిథుథ్రువే
7 తతస తథ వితతం జాలం హస్త్యశ్వరదపత్తిమత
ఝషః కరుథ్ధ ఇవాభిన్థథ అభిమన్యుర మహాయశాః
8 కర్ణస తు బహుభిర బాణైర అర్థ్యమానొ ఽభిమన్యునా
అపాయాజ జవనైర అశ్వైస తతొ ఽనీకమ అభిథ్యత
9 శలభైర ఇవ చాకాశే ధారాభిర ఇవ చావృతే
అభిమన్యొః శరై రాజన న పరాజ్ఞాయత కిం చన
10 తావకానాం తు యొధానాం వధ్యతాం నిశితైః శరైః
అన్యత్ర సైన్ధవాథ రాజన న సమ కశ చిథ అతిష్ఠత
11 సౌభథ్రస తు తతః శఙ్ఖం పరధ్మాప్య పురుషర్షభః
శీఘ్రమ అభ్యపతత సేనాం భారతీం భరతర్షభ
12 స కక్షే ఽగనిర ఇవొత్సృష్టొ నిర్థహంస తరసా రిపూన
మధ్యే భారత సైన్యానామ ఆర్జునిః పర్యవర్తత
13 రదనాగాశ్వమనుజాన అర్థయన నిశితైః శరైః
స పరవిశ్యాకరొథ భూమిం కబన్ధ గణసంకులామ
14 సౌభథ్ర చాపప్రభవైర నికృత్తాః పరమేషుభిః
సవాన ఏవాబ్నిముఖాన ఘన్తః పరథ్రవజ జీవితార్దినః
15 తే ఘొరా రౌథ్రకర్మాణొ విపాఠాః పృదవః శితాః
నిఘ్నన్తొ రఘ నాగాశ్వాఞ జగ్ముర ఆశు వసుంధరామ
16 సాయుధాః సాఙ్గులి తరాణాః స ఖడ్గాః సాఙ్గథా రణే
థృశ్యన్తే బాహవశ ఛిన్నా హేమాభరణ భూషితాః
17 శరాశ చాపాని ఖడ్గాశ చ శరీరాణి శిరాంసి చ
సకుణ్డలాని సరగ్వీణి భూమావ ఆసన సహస్రశః
18 అపస్కరైర అధిష్ఠానైర ఈషా థణ్డకబన్ధురైః
అక్షైర విమదితైశ చక్రైర భగ్నైశ చ బహుధా రదైః
శక్తిచాపాయుధైశ చాపి పతిపైశ చ మహాధ్వజైః
19 నిహతైః కషత్రియైర అశ్వైర వారణైశ చ విశాం పతే
అగమ్యకల్పా పృదివీ కషణేనాసీత సుథారుణా
20 వధ్యతాం రాజపుత్రాణాం కరన్థతామ ఇతరేతరమ
పరాథురాసీన మహాశబ్థొ భీరూణాం భయవర్ధనః
స శబ్థొ భరతశ్రేష్ఠ థిశః సర్వా వయనాథయత
21 సౌభథ్రశ చాథ్రవత సేనాం నిఘ్నన్న అశ్వరదథ్విపాన
వయచరత స థిశః సర్వాః పరథిశశ చాహితాన రుజన
22 తం తథా నానుపశ్యామ సైన్యేన రజసావృతమ
ఆథథానం గజాశ్వానాం నృణాం చాయూంషి భారత
23 కషణేన భూయొ ఽపశ్యామ సూర్యం మధ్యం థినే యదా
అభిమన్యుం మహారాజ పరతపన్తం థవిషథ గణాన
24 స వాసవ సమః సంఖ్యే వాసవస్యాత్మజాత్మజః
అభిమన్యుర మహారాజ సైన్యమధ్యే వయరొచత