ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తదా పరమదమానం తం మహేష్వాసమ అజిహ్మగైః
ఆర్జునిం మామకాః సర్వే కే తవ ఏనం సమవాకిరన
2 [స]
శృణు రాజన కుమారస్య రణే విక్రీడితం మహత
బిభిత్సయొ రదానీకం భారథ్వాజేన రక్షితమ
3 మథ్రేశం సాథితం థృష్ట్వా సౌభాథ్రేణాశుగై రణే
శల్యాథ అవరజః కరుథ్ధః కిరన బాణాన సమభ్యయాత
4 స విథ్ధ్వా థశభిర బాణైః సాశ్వయన్తారమ ఆర్జునిమ
ఉథక్రొశన మహాశబ్థం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
5 తస్యార్జునిః శిరొగ్రీవం పాణిపాథం ధనుర హయాన
ఛత్రం ధవజం నియన్తారం తరివేణుం శమ్యు పస్కరమ
6 చక్రే యుగేషాం తూణీరాన అనుకర్షం చ సాయకైః
పతాకాం చక్రగొప్తారౌ సర్వొపకరణాని చ
వయధమల లాఘవాత తచ చ థథృశే నాస్య కశ చన
7 స పపాత కషితౌ కషీణః పరవిథ్ధాభరణామ్బరః
వాయునేవ మహాచైత్యః సంభగ్నొ ఽమితతేజసా
అనుగాశ చాస్య విత్రస్తాః పరాథ్రవన సర్వతొథిశమ
8 ఆర్జునేః కర్మ తథ థృష్ట్వ పరణేథుశ చ సమన్తతః
నాథేన సర్వభూతాని సాధు సాధ్వ ఇతి భారత
9 శల్య భరాతర్య అదారుగ్ణే బహుశస తస్య సైనికాః
కులాధివాసనామాని శరావయన్తొ ఽరజునాత్మజమ
10 అభ్యవర్తన్త సంక్రుథ్ధా వివిధాయుధపాణయః
రదైర అశ్వైర గజైశ చాన్యే పాథాతైశ చ బలొత్కటాః
11 బాణశబ్థేన మహతా ఖురనేమిస్వనేన చ
హుంకారైః కష్వేడితొత్క్రుష్టైః సింహనాథైః స గర్జితైః
12 జయాతలత్ర సవనైర అన్యే గర్జన్తొ ఽరజుననన్థనమ
బరువన్తశ చ న నొ జీవన మొక్ష్యసే జీవితామ ఇతి
13 తాంస తదా బరువతొ థృష్ట్వా సౌభథ్రః పరహసన్న ఇవ
యొ యః సమ పరాహరత పూర్వం తం తం వివ్యాధ పత్రిభిః
14 సంథర్శయిష్యన్న అస్త్రాణి చిత్రాణి చ లఘూని చ
ఆర్జునిః సమరే శూరొ మృథుపూర్వమ అయుధ్యత
15 వాసుథేవాథ ఉపాత్తం యథ యథ అస్త్రం చ ధనంజయాత
అథర్శయత తత కార్ష్ణిః కృష్ణాభ్యామ అవిశేషయన
16 థూరమాస్యన గురుం భారం సాధయంశ చ పునః పునః
సంథధథ విసృజంశ చేషూన నిర్విశేషమ అథృశ్యత
17 చాపమణ్డలమ ఏవాస్య విస్ఫురథ థిక్ష్వ అథృశ్యత
తమొ ఘనతః సుథీప్తస్య సవితుర మణ్డలం యదా
18 జయాశబ్థః శుశ్రువే తస్య తలశబ్థశ చ థారుణః
మహాశనిముచః కాలే పయొథస్యేవ నిస్వనః
19 హరీమాన అమర్షీ సౌభథ్రొ మానకృత పరియథర్శనః
సంమినామయిషుర వీరాన ఇష్వాసాంశ చాప్య అయుధ్యత
20 మృథుర భూత్వా మహారాజ థారుణః సమపథ్యత
వర్షాభ్యతీతొ భగవాఞ శరథీవ థివాకరః
21 శరాన విచిత్రాన మహతొ రుక్మపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
ముమొచ శతశః కరుథ్ధొ గభస్తీన ఇవ భాస్కరః
22 కషురప్రైర వత్సథన్తైశ చ విపాఠైశ చ మహాయశాః
నారాచైర ధననారాచైర భల్లైర అజ్ఞలికైర అపి
23 అవాకిరథ రదానీకం భారథ్వాజస్య పశ్యతః
తతస తత సైన్యమ అభవథ విముఖం శరపీడితమ