ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తాం పరభగ్నాం చమూం థృష్ట్వా సౌభథ్రేణామితౌజసా
థుర్యొధనొ భృశం కరుథ్ధః సవయం సౌభథ్రమ అభ్యయాత
2 తతొ రాజానమ ఆవృత్తం సౌభథ్రం పరతి సంయుగే
థృష్ట్వా థరొణొ ఽబరవీథ యొధాన పర్యాప్నుత నరాధిపమ
3 పురాభిమన్యుర లక్ష్యం నః పశ్యతాం హన్తి వీర్యవాన
తమ ఆథ్రవత మా భైష్ట కషిప్రం రక్షత కౌరవమ
4 తతః కృతజ్ఞా బలినః సుహృథొ జితకాశినః
తరాస్యమానా భయాథ వీరం పరివవ్రుస తవాత్మజమ
5 థరొమొ థరౌణిః కృపః కర్ణః కృతవర్మా చ సౌబలః
బృహథ్బలొ మథ్రరాజొ భూరిర భూరిశ్రవాః శలః
6 పౌరవొ వృషసేనశ చ విసృజన్తః శితాఞ శరాన
సౌభ్రథ్రం శరవర్షేణ మహతా సమవాకిరన
7 సంమొహయిత్వా తమ అద థుర్యొధనమ అమొచయన
ఆస్యాథ గరాసమ ఇవాక్షిప్తమ అమృషే నార్జునాత్మజః
8 తాఞ శరౌఘేణ మహతా సాశ్వసూతాన మహారదాన
విముఖీకృత్య సౌభథ్రః సింహనాథమ అదానథత
9 తస్య నాథం తతః శరుత్వా సింహస్యేవామిషైషిణః
నామృష్యన్త సుసంరబ్ధాః పునర థరొణ ముఖా రదాః
10 త ఏనం కొష్ఠకీ కృత్యరదవంశేన మారిష
వయసృజన్న ఇషుజాలాని నానా లిఙ్గాని సంఘశః
11 తాన్య అన్తరిక్షే చిచ్ఛేథ పౌత్రస తవ శితైః శరైః
తాంశ చైవ పరతివివ్యాధ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
12 తతస తే కొపితాస తేన శరైర ఆశీవిషొపమైః
పరివవ్రుర జిఘాంసన్తః సౌభథ్రమ అపలాయినమ
13 సముథ్రమ ఇవ పర్యస్తం తవథీయం తథ బలార్ణవమ
అభిమన్యుర థధారైకొ వేలేవ మకరాలయమ
14 శూరాణాం యుధ్యమానానాం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
అభిమన్యొః పరేషాం చ నాసీత కశ చిత పరాఙ్ముఖః
15 తస్మింస తు ఘొరే సంగ్రామే వర్తమానే భయంకరే
థుఃసహొ నవభిర బాణైర అభిమన్యుమ అవిధ్యత
16 థుఃశాసనొ థవాథశభిః కృపః శారథ్వతస తరిభిః
థరొణస తు సప్త థశభిః శరైర ఆశీవిషొపమైః
17 వివింశతిస తు వింశత్యా కృతవర్మా చ సప్తభిః
బృహథ్బలస తదాష్టాభిర అశ్వత్దామా చ సప్తభిః
18 భూరిశ్రవాస తరిభిర బాణైర మథ్రేశః షడ్భిర ఆశుగైః
థవాభ్యాం శరాభ్యాం శకునిస తరిభిర థుర్యొధనొ నృపః
19 స తు తాన పరతివివ్యాధ తరిభిస తరిభిర అజిహ్మగైః
నృత్యన్న ఇవ మహారాజ చాపహస్తః పరతాపవాన
20 తతొ ఽభిమన్యుః సంక్రుథ్ధస తాప్యమానస తవాత్మజైః
విథర్శయన వై సుమహచ ఛిక్షౌరస కృతం బలమ
21 గరుడానిలరంహొభిర యన్తుర వాక్యకరైర హయైః
థాన్తైర అశ్మక థాయాథం తవరమాణొ ఽభయహారయత
వివ్యాధ చైనం థశభిర బాణైస తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
22 తస్యాభిమన్యుర థశభిర బాణైః సూతం హయాన ధవజమ
బాహూ ధనుః శిరశ చొర్వ్యాం సమయమానొ ఽభయపాతయత
23 తతస తస్మిన హతే వీరే సౌభథ్రేణాశ్మకేశ్వరే
సంచచాల బలం సర్వం పలాయనపరాయణమ
24 తతః కర్ణః కృపొ థరొణొ థరౌణిర గాన్ధారరాట శలః
శల్యొ భూరిశ్రవాః కరాదః సొమథత్తొ వివింశతిః
25 వృషసేనః సుషేణశ చ కుణ్డ భేథీ పరతర్థనః
వృన్థారకొ లలిత్దశ చ పరబాహుర థీర్ఘలొచనః
థుర్యొధనశ చ సంక్రుథ్ధః శరవర్షైర అవాకిరన
26 సొ ఽతిక్రుథ్ధొ మహేష్వాసైర అభిమన్యుర అజిహ్మగైః
శరమ ఆథత్త కర్ణాయ పరకాయావభేథనమ
27 తస్య భిత్త్వా తనుత్రాణం థేహం నిర్భిథ్య చాశుగః
పరావిశథ ధరణీం రాజన వల్మీకమ ఇవ పన్నగః
28 స తేనాతిప్రహారేణ వయదితొ విహ్వలన్న ఇవ
సంచచాల రణే కర్ణః కషితికమ్పే యదాచలః
29 అదాన్యైర నిశితైర బాణైః సుషేణం థీర్ఘలొచనమ
కుణ్డ భేథిం చ సంక్రుథ్ధస తరిభిస తరీన అవధీథ బలీ
30 కర్ణస తం పఞ్చవింశత్యా నారాచానాం సమర్పయత
అశ్వత్దామా చ వింశత్యా కృతవర్మా చ సప్తభిః
31 స శరార్థిత సర్వాఙ్గః కరుథ్ధః శక్రాత్మజాత్మజః
విచరన థృశ్యతే సైన్యే పాశహస్త ఇవాన్తకః
32 శల్యం చ బాణవర్షేణ సమీపస్దమ అవాకిరత
ఉథక్రొశన మహాబాహుస తవ సైన్యాని భీషయన
33 తతః స విథ్ధొ ఽసత్రవిథా మర్మభిథ్భిర అజిహ్మగైః
శల్యొ రాజన రదొపస్దే నిషసాథ ముమొహ చ
34 తం హి విథ్ధం తదా థృష్ట్వా సౌభథ్రేణ యశస్వినా
సంప్రాథ్రవచ చమూః సర్వా భారథ్వాజస్య పశ్యతః
35 పరేక్షన్తస తం మహాబాహుం రుక్మపుఙ్ఖైః సమావృతమ
తవథీయాశ చ పలాయన్తే మృగాః సింహార్థితా ఇవ
36 స తు రణయశసాభిపూజ్యమానః; పితృసురచారణ సిథ్ధయక్షసంఘైః
అవని తలగతైశ చ భూతసంఘైర; అతివిబభౌ హుతభుగ యదాజ్య సిక్తః